Dantų gydymas
Dantų balinimas
Periodontologinis dantų gydymas
Dantų implantavimas
Dantų balinimas kapomis
Burnos higiena
Dantų protezavimas
Dovanų kuponai

SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ KOMANDA

  Esame jauna – kvalifikuota profesionalių odontologų komanda, kuri pasiruošusi suteikti išskirtinį dantų gydymą mūsų pacientams. Mes visuomet siekiame geriausių galimų rezultatų ir visuomet stengiamės suteikti tokias paslaugas po kurių norėtųsi šypsotis. Mūsų pagrindinis tikslas yra patenkinti pacientų lūkesčius ir svajones turėti sveiką, ir gražią šypseną.

Modesta Vedegė
Gydytoja odontologė

Neringa Garbaliauskas
Gydytoja odontologė

Roberta Jakštienė
Gydytoja odontologė

Miglė Vievesienė
Gydytoja odontologė

Iveta Jonikaitė-Pelėdžienė
Gydytoja odontologė

Justina Stefanskaja
Burnos higienistė

Greta Parker
Gydytoja odontologė

Lina Lukšienė
Gydytoja periodontologė

Greta Stankevičiūtė
Burnos higienistė

Agnė Juktonytė
Burnos chirurgė

Gintarė Andriulionytė
Burnos higienistė

Skaistė Leparskaitė
Burnos higienistė

VERTA ŽINOTI

Vidaus taisyklės

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (odontologijos klinikos City-Dent) vidaus tvarkos taisyklės

1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka:
1. Pacientai kreipiasi į įmonę ( odontologijos kliniką City – Dent) savo laisvu apsisprendimu.
2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis.
3. Pacientai registruojami telefonu iš anksto arba atvykę į įmonę.
4. Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (ligos istorija).

2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka:

1. Būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis įmonėje teikiama nemokamai:
• kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;
• pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;
• pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;
• pagalba klinikinės mirties atveju.
2. Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.

3. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje
1. pasirinkti odontologą ar burnos priežiūros specialistą;
2. sutikti arba atsisakyti siūlomų gydymo, protezavimo ar diagnostikos metodų;
3. gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę. Jeigu odontologinė priežiūra (pagalba) yra teikiama asmenims iki 16metų, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams. Vaiką iki 16 metų į kliniką turi lydėti suaugęs, teisiškai už jį atsakingas asmuo (vienas iš tėvų, globėjų ar jų įgaliotas asmuo).;
4. gauti išsamią informaciją apie tai, ar klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu;
5.  apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus Klinikos arba jos padalinio vadovui, Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, jeigu Klinikos darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas;
6. gauti žalos, padarytos jo sveikatai, dėl Klinikos ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
7. Pacientai privalo:
8. rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra;
9. vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus;
10. informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, Veneros ligas);
11. laikytis Klinikos vidaus taisyklių;
12. atlyginti Klinikai padarytą žalą LR įstatymų nustatyta tvarka;
13. jeigu pacientai Klinikoje buvo suprotezuoti dantų, burnos ir/ar veido žandikaulių protezais arba jiems buvo suteikta kita odontologinė pagalba, jie privalo ne rečiau kaip kas pusę metų atvykti į Kliniką savo dantų, burnos, veido žandikaulių ir/ar dantų protezų būklės apžiūrai.

4. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
1. Jeigu paciento tolesnis buvimas odontologijos klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas, pacientas siunčiamas į sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant į sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą.

5. Ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimo tvarka
1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti ir pateikti įmonės vadovui, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokyklos vieta). Nepasirašyti ir šių duomenų neturintys pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
2. Įmonės vadovas atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per penkias darbo dienas. Jeigu įmonė nepajėgi išspręsti pasiūlymuose ar skunduose iškeltų klausimų, įmonės vadovas per penkias darbo dienas išsiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir, asmeniškai juos priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
3. Įmonės vadovas paciento skundą išnagrinėti privalo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
4. Įmonės vadovas, nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymas privalo:
1. išnagrinėti skundų, pareiškimų, pasiūlymų esmę, prireikus reikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių objektyviai išspręsti klausimus;
2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokius priėmė sprendimus atsižvelgus į jų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, o jeigu pareiškimas, skundas, pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, pašalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
5. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms ir teismui

6. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
2. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija (ligos istorija) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net kelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
3. Pacientas turi teisę paprašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos (ligos istorijos) ir/ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje) reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir/ar pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai apie paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

7. Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka
1. Pacientų dokumentų būtinumas. Įmonės gydytojai ir jų asistentai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų asmens sveikatos istorijas (ligos istorijas) ir jas saugo LR įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:
a. nepilnamečio paciento tėvai ir globėjai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento dokumentais. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
b. reikalavimai informacijos konfidencialumui netaikomi:
i. kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;
ii. jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
3. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami pacientui jam paprašius. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtinais atvejais.
8. Įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas
1. Įmonės darbo laikas: kiekvieną mėnesio dieną nuo 08:00 iki 20:00 val., įskaitant šeštadienius (su atskiru administracijos sprendimu). Klinika paslaugų neteikia sekmadienius bei valstybinių švenčių dienomis.

9. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.
3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

10. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.
1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
2. Vertingi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.

Kaip elgtis po dantų implantacijos
Dantų implantacija – burnos ertmėje atliekama operacija, kurios metu sriegiamas implantas, atstojantis danties šaknį. Taigi, jei jums buvo atlikta dantų implantacija, tikriausiai prieš ją jautėte įtampą (labai jaudintis nereikėtų, bet… lengviau pasakyti nei padaryti). Todėl rekomenduojama taip susiplanuoti savo dienotvarkę, kad operacijos dieną nereikėtų eiti į darbą, neturėtumėte jokių svarbių susitikimų ir neatidėliotinų reikalų (pavyzdžiui, jei gyvenate Vilniuje, tą dieną iš savo miesto niekur ir nevažiuokite). Žinoma, jei vizitas pas odontologą numatytas vakare, visus svarbius darbus galite atlikti, tai gali būti ir naudinga, nes padės nukreipti jūsų mintis nuo laukiančios procedūros. Bet kokiu atveju primename, jog dažnai pacientai implantavimo baiminasi visai be reikalo – tai greita ir neskausminga procedūra. Kita vertus, nors operacijos metu skausmo tikrai nejusite (visada atliekama bent jau vietinė nejautra), pooperacinis periodas gali būti kiek sudėtingesnis, 3 – 4 dienas po operacijos venkite fizinio krūvio, pirčių, baseinų, didelių stresų, nevartokite kraują skystinančių vaistų. Trumpai supažindinsime su galimais pakitimais po operacijos:
Kraujavimas ir patinimas
• Po implantacijos keletą valandų iš žaizdos gali nestipriai pakraujuoti. Dėl to seilės nusidažo rausva spalva (neišsigąskite). Dažniausiai kraujavimas nustoja po keleto valandų. Tuo atveju, jei kraujavimas gausus ir nesustoja, būtinai kreipkitės į gydytoją.
• Patinimo rizika kyla po didesnės apimties operacijų (sriegiami daugiau nei trys implantai) ir po kaulo priauginimo procedūros. Didžiausias patinimas būna trečią dieną po operacijos. Kad patinimas būtų mažesnis, grįžus namo operuotoje vietoje prie žando reikia priglausti ledo pūslę, suvyniotą į rankšluostį. Šaldoma po 20 minučių su tiek pat minučių petraukomis keletą valandų.

Maistas.

Pirmąsias 24 valandas rekomenduojamas lengvas, minkštas, nekarštas maistas. Negalima gerti karštų gėrimų., ar alkoholio. Operuota puse patariama vengti stipraus kramtymo 1–2 mėnesius, kad kramtymo spaudimas nepersiduotų implantams ir nepakenktų jų prigijimui. Negalima nešioti išimamų protezų, kurie remtųsi į operuotą vietą

Siūlės.

Tirpstančių siūlų išimti nebūtina, tačiau kartais tai darome po 7 dienų, nes siūlai gali kaupti apnašas, sudaryti dantenose pragulas ir sukelti diskomfortą burnoje.
Skausmas
Nors pacientai labai retai skundžiasi skausmu po operacijos, iš karto po jos kartais suleidžiami priešuždegiminiai vaistai. Taip pat paskiriami priešuždegiminiai vaistai vartojimui namuose, jei pradėtų skaudėti.

Vaistai.

Dažniausiai po implantacijos skiriami 3 rūšių medikamentai:

 Antibiotikai – nurodytą jų dozę reikia gerti 2 kartus per dieną 6-14 dienų (infekcijos profilaktika);
 Skausmo malšinimas – skiriamas bet kuris vaistas, neskystinantis kraujo (pvz.: „Ketanov“, „Nimesil“, „Dolmen“), jį reikia vartoti tol, kol skauda, 2–3 kartus per dieną 2–5 dienas
 Skalavimas – 1 savaitei paskiriamas skalavimo tirpalas (0,12–0,2% chlorheksidinas).
 Visus iki tol vartotus vaistus tęskite tomis pačiomis dozėmis.

Skalavimai.

Skalauti negalima tik pirmąją parą po implantacijos

Higiena.

Tinkama burnos higiena pagreitins gijimą. Pirmosiomis dienomis po operacijos dantis reikia valyti labai švelniai, stengiantis nepažeisti jautrios gleivinės Kadangi dantys ir operuota sritis kokybiškai neišvalomi, reikia dažniau skalauti burną skalavimo priemonėmis, kurių sudėtyje yra chlorheksidino pradedant nuo sekančios dienos po operacijos. Praėjus 3 – 4 dienoms po operacijos, implanto galvutę galima švelniai valyti dantų šepetėliu. Ji turi blizgėti, o dantenos aplink ją neturėtų būti paraudę ar paburkę. Jei implanto galvutė užsiūta aklinai, dantenos šioje srityje taip pat turėtų atrodyti sveikos. Siūlus, praėjus kelioms dienoms po operacijos, reikia valyti vatos tamponėliu, suvilgytu vandenilio peroksidu, nes prie siūlų limpa minkštas maistas, kuris gali sukelti uždegimą.

Rūkymas ir alkoholis.

Šio žalingo įpročio turėtumėte atsisakyti dar prieš operaciją. Rūkymas sutrikdo kraujotaką, komplikuotai gyja žaizdos ir padidėja infekcijos į implantacijos sritį patekimo tikimybė.Jei vis dėlto mesti rukyti per sunku, po implantacijos nerekomenduojama rūkyti mažiausiai 2 savaites.

Komplikacijos.

Siekiant išvengti galimų operacijos komplikacijų, reikia griežtai laikytis po procedūros gydytojo paaiškinto režimo bei pateiktų rekomendacijų. Įsidėmėkite, jog kiekviena situacija yra individuali ir tik Jūsų gydytojas gali atsakyti į konkrečius klausimus. Jei po procedūros praėjus kelioms dienoms jaučiatės blogai, pakilo temperatūra, tinimas nepraeina arba Jums kyla klausimų,skambinkite į mūsų kliniką.

Estetinių plombų priežiūros atmintinė
Plombavimo dieną:
Nevartoti dažančių maisto produktų (juodos kavos, burokėlių, raudono vyno ir pan.), nesidažyti lūpų.
Nesibaiminkite, jei sunkiai tariate kai kuriuos garsus ar pastebėjote kalbos pakitimus. Burnos ir veido prisitaikymas prie atsiradusių pasikeitimų gali tęstis iki dviejų savaičių.

Kontrolinė apžiūra po dviejų savaičių (-/+ 10 min.).
Plombuojant jūsų dantys buvo izoliuoti drėgmei nelaidžia sistema – koferdamu, todėl išdžiūvo ir šiek tiek pakeitė spalvą. Po to dvi savaites dantys atgauna drėgmę ir keičią spalvą, todėl tik po dviejų savaičių bus matomas estetinio plombavimo rezultatas (dantų spalva, plombų kraštinis sukibimas, gleivinės būklė ir pan.). Be to, apžiūros metu gydytojas odontologas, atsižvelgiant į objektyvias Jūsų pastabas, gali pasiūlyti atlikti estetinių plombų korekciją.

Estetiškai plombuotų dantų priežiūra.

Dėl gausausdažančių maisto produktų vartojimo estetinės plombos gali kaupti pigmentinį apnašą, tačiau tai dažniausiai pastebima gerokai mažiau lyginant su natūraliais dantymis. Siekdami sumažinti pigmentinio apnašo kaupimąsi, saikingai vartokite dažančius maisto produktus (kaip kava, arbata, sojos padažas, kario prieskoniu pagardintas maistas, mėlynės, raudonas vynas ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad dėl rūkymo restauracijos taip pat gali įgauti pilkšvą pigmentinį apnašą.

Patartina naudoti:
Dantų pastą – mažo abrazyvumo dantų pstą (BlanX, R.O.C.S. ir kt. ) Šias dantų pastas galite įsigyti vaistinėse.
! Nenaudokite :
! balinančių dantų pastų – jų sudėtyje yra rųgščių: Natrio rūgštusis karbonadas, citrinų rūgštis – tai subraižo estetinių plombų paviršių (pvz.: ,,Colgate, baking soda”, ,,Blend-a-med, soda bicarbonate”, ,,Aquafresh, bicarbonate of soda” );
! pastų su chlorheksidinu (pvz.: ,,Lacalut sensitive”) – sudaro tamsų apnaša;
! pastų su soda (natrio bikarbonatu) ir žolelėmis (pvz.: ,,Paradontax original”) – braižo plombų paviršių, todėl estetinės plombos praranda blizgesį, gali kaupti pigmentinį apnašą;
Dantų šepetuką – vidinio medium ar minkšto soft kietumo. Elektriniai šepetėliai Jums padės masažuoti dantenas. Naudokite vertikalius sukamuosius (venkite horizontalių)
Valymo judesius.
Tarpdančių siūlą – patartina vaškuotą ir naudoti kasdien; esant didesniems tarpams tarp dantų, po protezais, breketais – įvairaus dydžio tarpdančių šepetukus, dantenų krasto šepetukus.
Skalavimo skystį – mažina mikroorganizmų kiekį, gerina burnos ertmės kvapą. Patartina be alkoholio, kad apsaugotume nuo restauracinių medžiagų ir gleivinės dehidratacijos (vandens netekimo). Be to, alkoholis gali minkštinti estetines plombas ir skatinti jų mikropralaidumą.
Natrio fluoridą – atkreipkite dėmesį, kad dantų pastos ir burnos skalavimo skyščio sudėtyje būtų natrio fluoridas, o ne alavo fluoridas (ang. ‘’Stannous fluoride’’) arba parūgštintas fosfato fluoridas (ang. ‘’Acidulated phosphate fluoride’’)

Jei gydytojo nuožiūra Jums buvo skirtos apsauginės kapos ant dantų (pvz.: dėl bruksizmo – nesąmoningo dantų griežimo naktį) estetinių restauracijų apsaugai būtina kapą užsidėti kiekvieną naktį.
Venkite kąsti kietus maisto produktus ir medžiagas ( vaisių kauliukus, kaulus, keptą duoną, butelių kamščius ir pan.). Tai suteikia papildomą krūvį ir dantys gali nuskilti, jeigu dantys jautrūs – dantų jautrumui sumažinti naudoti specialų dantų kremą .
Padidėjus dantų jautrumui, pastebėjus jų spalvos pakitimus, įskilus ar nuskilus plomboms, atsiradus skausmui ir pan. neatidėliotinai kreipkitės į mūsų kliniką.

Kaip prižiūrėti savo dantis ir dantenas
Norint išlaikyti gerą burnos sveikatą, yra būtina gerai prižiūrėti dantis ir dantenas. Prasta burnos sveikata gali išprovokuoti lėtinių ligų paūmėjimus ir pabloginti bendrą organizmo būklę.
Tinkama burnos ertmės priežiūra nereikalauja pernelyg daug laiko ar brangių įrankių. Tereikia stengtis vartoti kuo mažiau cukraus, kiekvieną dieną, ryte ir vakare valyti švelniai dantis dantų šepetėliu ir tarpdančių siūlu, taip pat stengtis gerti daug vandens, nes kaip ir visam organizmui, dantims yra būtinas vanduo. Nerūkyti, reguliariai dantis tikrinti pas odontologą ir tai bus tvirtas pamatas gerai dantų ir dantenų priežiūrai.

Štai keletas pagrindinių punktų apie dantis ir dantenas. Detalesnę informaciją rasite pagrindiniame straipsnyje.

• Dantys yra padengti kietu išoriniu apvalkalu, kuris vadinamas emaliu.
• Didžioji dantų dalis yra sudaryta iš mineralų.
• Dantų apnašos tai yra lipnus, bespalvis bakterijų sluoksnis, kuris tvirtinasi ant dantų paviršiaus.
• Dantų apnašose esančios bakterijos naudoja cukrų ir išskiria rūgštis, kurios ardo danties emalį.
• Seilėse esančios medžiagos nuolat remineralizuoja dantis ir taip apsaugo juos nuo žalingų veiksnių.
• Dantų ėduonis (kariesas) yra infekcinio proceso rezultatas.
• Ankstyvas ėduonis gali būti stabilizuojamas naudojant remineralizuojančias medžiagas.
• Ertmė tai yra kariesas, kuris progresavo tiek jog sudarė ertmę dantyje.
• Dantenų uždegimas – liga, kuri sukelia dantenų kraujavimą valantis dantis šepetėliu.
• Tabako vartojimas yra vienas iš svarbiausių rizikos faktorių, susijusių su dantenų ligų atsiradimu ir vystymuisi.
• Praėjus 3-5 minutėms po kontakto su cukrumi dantų paviršiuje prasideda demineralizacija ( mineralinių medžiagų netekimas ).
• Becukrė kramtomoji guma po valgio sumažina dantų karieso susidarymo tikimybę.
• Cukriniu diabetu sergantys žmonės turi padidintą riziką susirgti infekcinėmis ligomis, tarp jų ir dantenų uždegimu.
• Kai kurie žmonės yra genetiškai labiau linkę į sunkias dantenų ligas, nei kiti.

Kas yra dantų ėduonis?

Dantų ėduonis yra opi problema tiek suaugusiems tiek vaikams. Negydomas ėduonis laikui bėgant vis didėja, pažeidžia kietąjį danties paviršių ir galiausiai virsta skylute.
Dantų kariesui atsirasti būtinas cukrus, tačiau įtakos taip pat turi ir danties atsparumas, burnoje esančių bakterijų kiekis, seilių sudėtis ir vartojamo cukraus buvimo laikas burnoje.
Dantų kariesas yra labiausiai paplitusi liga Pasaulyje. Ypač didelis pažeistų dantų skaičius diagnozuojamas vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus žmonėms. Sakoma, jog kiekvienas, turintis dantis, gali turėti ir kariesą, todėl nėra taisyklės, kas turi sveiką burnos ertmę, o kas ne.
Geriausias būdas užkirsti kelią karieso atsiradimui yra sveikai maitintis, kasdien du kartus naudoti dantų siūlą ir šepetėliu valyti dantis, reguliariai atlikti profesionaliąją burnos higienas ir du kartus metuose profilaktiškai apsilankyti pas gydytoja – odontologą.

Sveika mityba

Neginčijama tiesa yra, kad cukraus vartojimas labiausiai skatina karieso atsiradimą. Labai svarbus yra saldžių produktų vartojimo laikas ir dažnis.
Kiti fermentuoti angliavandeniai, pavyzdžiui, duona, krekeriai , bananų ir javainiai taip pat nėra visiškai nekalti produktai. Tyrimai rodo, kad vartodami krakmolingą maitą ir šviežius vaisius taip pat rizikuojame susirgti kariesu, tačiau tai nėra patys pavojingiausi produktai. Kariesą stabilizuoja ir profilaktiškai veikia maistas, kuriame gausu fluoro. Jis, mažina ėduonies riziką, tačiau visiškai nepašalina dantų ėduonies. Vartodami įvairius, maistingųjų medžiagų prisotintus maisto produktus, ir vengdami cukraus bei krakmolo priartėsite prie sveikų dantų išsaugojimo. Ant dantų paviršių esančių bakterijų išgyvenimui reikalingas cukrus, šis yra paverčiamas rūgštimi. Būtent ji ir veikia žalingai mūsų dantis. Kaskart į burną patekus cukraus, ar jo turinčio maisto, mūsų burnos pH stipriai mažėja, tampa rūgštiniu, ir yra sutrikdoma normali, šarminė, burnos aplinka.
Traškus vaisiai ir daržovės, pavyzdžiui, obuolių , kriaušių , salierai, morkos, yra puikus užkandis. Kramtymas skatina seilių išsiskyrimą, o šios natūraliai apvalo dantis ir taip juos apsaugo, nuo žalingo poveikio. Taip turite nepamiršti vandens! Jo vartoti pakankamai, apie 2-3l per dieną, tačiau nepakeisti jo vaisių sultimis ar gazuotais gaiviaisiais gėrimais. Dauguma jų savo sudėtyje turi fosforo rūgšties, kuri trukdo organizmui įsisavinti kalcį . Vaisių sultys taip pat savo sudėtyje turi cukraus. Gerdami šiuos gėrimus per šiaudelį galite sumažinti kenksmingų medžiagų buvimo laiką burnoje.
Becukrė kramtomoji guma, kurioje nėra sorbitolio ar ksilitolio, kramtoma po valgio ar užkandžių taip pat mažina ėduonies atsiradimo riziką. Kramtymo proceso metu padidėja seilių kiekis burnoje, jos padeda dantis išlaikyti sveikus. Kietasis sūris po saldžių užkandžių – taip pat puiki alternatyva norint apsaugoti dantis.

Dantų valymas

Paprasčiausias būdas pašalinti dantų apnašą – kasdien valyti dantis dantų šepetėliu ir pasta su fluoru. Amerikos burnos higienistu asociacija pataria tai daryti du kartus per dieną ir valymas turėtų trukti ne trumpiau kaip dvi minutes. Tinkamai valydami dantis pašalinsite apnašas ne tik nuo dantų paviršiaus, bet ir nuo dantenų. Norėdami nepakenkti dantų emaliui derėtų naudoti minkštą dantų šepetėlį.
Dantų šepetėlis turi būti nukreipiamas į danties paviršių taip, kad sudarytų 45˚ kampą su dantenų linija. Judindami dantų šepetėlį pirmyn-atgal bei naudodami sukamuosius judesius kruopščiai nuvalomas kiekvienas dantis. Nepamirštame liežuvio! Šis taip pat turi būti švelniai valomas tuo pačiu dantų šepetėliu ar specialiu liežuvio valikliu du kartus dienoje. Išsivalius dantis patartina 30min nevalgyti. Dantų šepetėlis turi būti keičiamas kas 3mėn, bei persirgus infekcinėmis ar kitomis ligomis.

Tarpdančių valymas

Kasdienis tarpdančių valymas siūlu padeda pašalinti apnašas ir maisto likučius iš tų vietų, kurių negali pasiekti dantų šepetukas. Vietos po dantenomis arba siauri tarpdančiai puiki vieta apnašoms kauptis ir dantų akmenims formuotis. Nenaudojamas tarpdančių siūlas ir vėliau susidarantys akmenys taip pat sukelia dantų kariesą.

Reguliarus apsilankymas pas gydytoja-odontologą ir profesionalioji burnos higiena

Kasdienė individualioji burnos higiena padeda išlaikyti dantis švarius ir pašalina didžiąją dalį apnašų, tačiau vis tiek dalis jų lieka nepaliestų. Tik burnos higienistas gali pašalinti dantų akmenis. Nepašalinti dantų akmenys ir apnašos sukelia ne tik kariesą, bet ir dantenų ligas. Negydant jų, uždegimas tampa toks stiprus, kad vienintelė išeitis – danties šalinimas. Įsisenėjusios dantų ir dantenų ligos pakenkia ne vien burnos sveikatai, bet gali sutrikdyti ir gyvybiškai svarbių organų veiklą.
Profilaktinių vizitų pas odontologą metu atliekamos rentgenogramos tam, kad būtų galima tiksliai diagnozuoti sunkiai matomų paviršių kariesą. Tokių apsilankymų metu taip pat pacientai mokomi tinkamos individualiosios burnos higienos, kartu su burnos higienistu gydytojas duoda rekomendacijas kaip išlaikyti dantis sveikus ir patikslina komplikuotas vietas, į kurias reikia atkreipti didesnį dėmesį. Kadangi dantų gydymas reikalauja nemažai finansinių išlaidų, pastovūs pasitikrinimai gali padėti sutaupyti.
Rūkymas, saldus maistas, nepakankama dantų ir dantenų priežiūra sąlygoja ne tik ankstyvą karieso atsiradimą ir dantų netekimą, bet ir prastą viso organizmo būklę.
Tinkama dantų ir dantenų priežiūra reikalauja minimalių laiko sąnaudų, o reguliarūs apsilankymai pas gydytoją – odontologą ir burnos higienistą garantuoja jūsų dantų ir dantenų puikią būklę. Tai suteiks Jums tobulą šypseną ir pasitikėjimą savimi.

Kaip elgtis po danties šalinimo?
1. 30 min. laikykite sukąstą tamponėlį.
2. Dvi valandas nevalgykite.
3. Pirmas 6-8 val. galite naudoti šaltą kompresą arba ledų maišelį. Uždėkite jį ant veido ir palaikykite 15 min. Vėliau šią procedūrą pakartokite.
4. Neskalaukite burnos tą pačią dieną.
5. Kitą dieną paskalaukite, nestipriai, ypač po valgio, dezinfekuojančiais tirpalais (0,05 chlorcheksidino tirpalais, ramunėlių arbata, nestipriu druskos tirpalu ).
6. Nelieskite žaizdos pirštais ir liežuviu.
7. Po danties išrovimo galite jausti diskomfortą. Praėjus 2-3 val. išgerkite skausmą malšinančių vaistų ( Ketanov‘o, Diclac‘o, Ibuprofen‘o, Nimesil‘io ir kt.).
8. Nieko baisaus jeigu seilės susimaišys su krauju keletą dienų po danties pašalinimo. Jeigu kraujavimas nesustoja – uždėkite švarų tamponėlį (bintą) ant žaizdos ir sukandę palaikykite 30-45 min., pašaldykite.
9. Patartina valgyti minkštą maistą pirmas 24 val. Venkite kieto, aštraus ir karšto maisto, kuris gali sukelti sudirginimą ar kraujavimą.
10. Jeigu Jums buvo paskirti vaistai, naudokite juos kaip nurodė gydytojas. Taip pat vykdykite kitus gydytojo nurodymus ir patarimus.
11. Nepalikite vaikų be priežiūros, nes veikiant vaistams jie gali susikramtyti lūpas. Jei nuskausminimas buvo atliktas apatiniame žandikaulyje guldykite vaikus ant šono, nes liežuvis gali užkristi ant kvėpavimo takų ir atsiranda galimybė uždusti.
12. Stenkitės nedirbti sunkaus fizinio darbo, nenaudokite alkoholinių gėrimų, pasistenkite nebūti karštoje aplinkoje (saulėje, pirtyje ir pan.).
Jei taikytos priemonės Jums nepadėjo – kreipkitės į gydytoją.
INFORMACIJA PACIENTAMS KAIP ELGTIS KLINIKOJE

Pacientai priimami TIK su išankstine registracija telefonu +37064446909

Atvykusius priimame po vieną (išimtis – mažieji pacientai, lydimi VIENO IŠ TĖVŲ), todėl lydinčius asmenis prašome laukti ne klinikos patalpose, o prieš įeinant paskambinti telefonu

Į kliniką įeikite dėvėdami apsauginę kaukę ir tik gavus administratorės leidimą telefonu +37064446909 (arba atidarius duris)

Atistokite ties juosta „STOTI ČIA“, šioje vietioje Jums bus pamatuota kūno temperatūra

Nepastebėjus jokių infekcijos požymių administracijos darbuotoja maloniai pakvies užeiti toliau

Nusidezinfekuokite rankas, pasidėkite daiktus ant kėdės, dar sykį nusidezinfekuokite rankas ir pasikabinkite lauko drabužius

Administratorė Jums užduos klausimus, susijusius su plintančia infekcija. Sąžiningus atsakymus turėsite patvirtinti parašu

Pasirašius dar sykį dezinfekuokite rankas ir luktelkite kol būsite pakviesti į gydytojo kabinetą. Visada likite su apsaugine kauke, kol gydytojas nepaprašys jos nusiimti

Nenustebkite, jei įprastinė gydytojos/-jo šypsena bus paslepta po papildomomis apsaugos priemonėmis – Jus matyti mums visada smagu!

Po procedūros gydytoja/-as Jūsų negalės išlydėti į registratūrą, bet rasite juostą „stoti čia“  šalia registratorės stalo, o ten atsistojus galėsite suplanuoti kitus vizitus, užduoti Jums rūpimus klausimus.

Jeigu esate rizikos grupėje *, karantino laikotarpiu rekomenduojame atsisakyti planinių odontologinių paslaugų. Jei pagalba būtina, informuokite telefonu.

* – vyresni nei 60m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliomis situacijomis ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20020 m. kvo 23 d. Įsakymu Nr, V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosos situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas  nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių sistemosligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2 – 4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos, su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ir selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10mg / kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas

Tikimės, kad šios saugumo priemonės laikinos ir mes vėl galėsime draugiškai paspausti vieni kitiems rankas ir drąsiai šypsotis

KAINOS

Profesionalios burnos higienos procedūros
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Konsultacija dantų balinimo klausimais NEMOKAMA
 • Profesionali burnos ertmės higiena (su apnašų valymu soda AIR-FLOW metodu)   Speciali kaina 60 Eur
 • Akmenų valymas ultragarsiniu skaleriu   35 Eur
 • Apnašų valymas AIR-FLOW metodu   35 Eur
 • Pilnas dantų poliravimas   35 Eur
 • Individualios burnos higienos mokymas (breketų, protezų, implantų priežiūra)   35 Eur
 • Fluoro gelio aplikacija (visų dantų)  5 Eur
 • Vaikų burnos higiena  20 Eur
 • Danties dengimas fluoro laku  5 Eur
 • Dantų balinimas LED diodine šviesa klinikoje   Speciali kaina 170 Eur
 • Balinimo kapų komplektas   Speciali kaina 100 Eur
 • Individualiai gaminama, apsauginė dantų kapa sportininkui   Speciali kaina 200 Eur
 • Dantų balinimo gelis Opalascence (10% arba 16% karbamido peroksidas)   10 Eur
Terapinis gydymas
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Besilaukiančiųjų apžiūra ir pažymos išrašymas  15 Eur
 • Nejautra infiltracinė (1 karpulė)   5 Eur
 • Nejautra laidinė (1 karpulė)   5 Eur
 • Nejautra aplikacinė   5 Eur
 • Plombos išėmimas   NEMOKAMAS
 • Dentaline rentgeno nuotrauka   5 Eur
 • Gydomojo pamušalo uždėjimas  10 Eur
 • Koferdamo sistema / dantenų retrakcija  5 Eur
 • Vieno danties estetinis pavaškavimas  15 Eur
 • Pagalbinė priemonė Optargate  5 Eur
 • Vaistų uždėjimas, pakeitimas  15 Eur
Karieso gydymas
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Pirminė apžiūra ir konsultacija NEMOKAMA
 • Laikina plomba   10 Eur
 • Plombos, vieno danties šlifavimas, poliravimas 10 Eur
 • Maža cheminio kietėjimo plomba   30 Eur
 • Vidutinė cheminio kietėjimo plomba   35 Eur
 • Didelė cheminio kietėjimo plomba   45 Eur
 • Didelė cheminio kietėjimo plomba su pamušalinėmis medžiagomis 50 Eur
 • Maža šviesoje kietėjanti plomba   45 Eur
 • Vidutinė šviesoje kietėjanti plomba be pamušalinių medžiagų   50 Eur
 • Vidutinė šviesoje kietėjanti plomba su pamušalinėmis medžiagomis   55 Eur
 • Didelė šviesoje kietėjanti plomba be pamušalinių medžiagų   65 Eur
 • Didėlė šviesoje kietėjanti plomba su pamušalinėmis medžiagomis   70 Eur
 • Vidutinės endodontinės ertmės uždarymas stiklo pluoštu sutvirtinta plomba everX Posterior 80 Eur
 • Didelės endodontinės ertmės uždarymas stiklo pluoštu sutvirtinta plomba everX Posterior 90 Eur
 • Vieno danties estetinis pavaškavimas 20 Eur
Endodontija (danties kanalų gydymas)
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Konsultacija NEMOKAMA
 • Vienašaknio danties kanalo valymas   30 Eur
 • Daugiašaknio danties kanalo valymas   35 Eur
 • Vienašaknio danties kanalo plombavimas   30 Eur
 • Daugiašaknio danties kanalo plombavimas   35 Eur
 • Vieno negyvo danties balinimas (1 apsilankymas)   40 Eur
 • Danties vienašaknio  kanalo pergydymas   70 Eur
 • Perforacijos uždengimas su MTA   30 Eur
 • Vainikėlio trepanavimas 20 Eur
 • Kalcio hidroksido pakeitimas kanale 20 Eur
 • Biodentinas – Perforacijos uždengimas su MTA  30 Eur
Protezavimas
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Gydytojo ortopedo konsultacija ( dantų protezavimo klausimais ) NEMOKAMA
 • Štampuoto vainikėlio nuėmimas  15 Eur
 • Bemetalės keramikos  užklotas 360 Eur
 • Lieto vainikėlio nuėmimas  20 Eur
 • Vainikėlio cementavimas  25 Eur
 • Laikinas termoplastinis vainikėlis (1 vnt.) (ilgesniam nešiojimui) 60 Eur
 • Metalo keramikos vainikėlis (1 vnt)  330 Eur
 • Bemetalės keramikos vainikėlis E-max (1 vnt.) Ypatinga kaina 360 Eur
 • Aukščiausios kokybės bemetalis vainikėlis, cirkonio oksido pagrindu Ypatinga kaina 390 Eur
 • Bemetalės keramikos laminatė E-max (1vnt.)  400 Eur
 • Užraktas (1vnt)   125 Eur
 • Vieno danties šaknies sustiprinimas stiklo pluošto kaiščiu   95 Eur
 • Vieno danties atstatymas vienašakniu kaištiniu kultiniu įklotu   95 Eur
 • Vieno danties atstatymas daugiašakniu kaištiniu kultiniu įklotu   130 Eur
 • Kaiščio pašalinimas  20 Eur
 • Diagnostinis modelis (vieno žandikaulio)  20 Eur
 • Išimamas dalinis plokštelinis protezas vienas dantis ( papildomas dantis +10 Eur ) 100 Eur
 • Išimamo plokštelinio protezo vieno danties pataisa ( Papildomas dantis +10 Eur )   90 Eur
 • Išimamo plokštelinio protezo lūžio pataisa  90 Eur
 • Termoplastinio plokštelinio protezo vieno danties pataisa  ( Papildomas dantis +10 Eur )  170 Eur
 • Išimamo termoplastinio plokštelinio protezo lūžio pataisa  200 Eur
Dantų implantavimas
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Konsultacija  NEMOKAMA
 • Vieno danties implantavimas su metalo keramikos vainikėliu (jei nėra reikalingos papildomos procedūros) Ypatinga kaina 1190 Eur
 • Vieno danties implantavimas su cirkonio oksido vainikėliu (jei nėra reikalingos papildomos procedūros) Ypatinga kaina 1240 Eur
 • Laikinas vainikėlis ant implanto  200 Eur
 • Implantas Straumann Roxolid SLA ( titano ir cirkonio lydinys Šveicarija )  Ypatinga kaina 600 Eur
 • Implantas Straumann Roxolid SLA active ( titano ir cirkonio lydinys Šveicarija ) Ypatinga kaina 700 Eur
 • Dengiamasis varžtas  40 Eur
 • Gijimo galvutė  60 Eur
 • Okliuzinės skylės uždarymas  40 Eur
 • Metalo keramikos vainikėlis ant implanto Ypatinga kaina 450 Eur
 • Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto Ypatinga kaina 500 Eur
 • Minimali dantenų korekcija implantavimo metu  30 Eur
 • Dantenų korekcija prie implanto (be medžiagos)  100 Eur
 • Kraujo plazma APRF- iPRF  80 Eur
 • Muko Derma  200 Eur
 • Minimalus kaulo priauginimas prie implanto Ypatinga kaina 50 Eur
 • Kaulinio audinio priauginimas  500 Eur
 • Kaulinio bloko priauginimas Ypatinga kaina 750 Eur
 • Sinuso pakėlimas uždaru būdu  250 Eur
 • Sinuso pakėlimas atviru būdu  870 Eur
 • Vieno danties chirurginis gidas (kapa + dantų pavaškavimas)  20 Eur
 • Danties įtvirtinimas stiklo pluoštu  50 Eur
Chirurginės procedūros (į procedūros kainą įskaičiuota galimos papildomos paslaugos: nejautra, rentgenograma)
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Konsultacija NEMOKAMA
 • Danties šalinimas (nesudėtingas)   45 Eur
 • Danties šalinimas (sudėtingas)   70 Eur
 • Operacinis šalinimas ( neišdygusio danties šalinimas)  100 Eur
 • Protinių dantų šalinimas (nesudėtingas)  70 Eur
 • Protinių dantų šalinimas (sudėtingas, operacinis, neišdygusio danties šalinimas)   130 Eur
 • Danties dalies šalinimas  30 Eur
 • Pūlinio incizija   25 Eur
 • Cistos pašalinimas 100 Eur
 • Operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas  100 Eur
 • Egzostozės šalinimas 60 Eur
 • Operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas  100
 • Siūlų pašalinimas, vaistų uždėjimas (ne klinikos pacientams)  15
Periodontologija
 • Vienkartinių priemonių dalis  5 Eur
 • Gydytojo periodontologo konsultacija    20 Eur
 • Kiuretažas(vienodanties)    20 Eur
 • Giluminis dantų akmenų valymas (atliekamas gydytojos periodontologės)  100 Eur
 • Lopo operacija (vieno danties)   80 Eur
 • Regeneracinis periodantito chirurginis gydymas (vieno danties, be medžiagų)  100 Eur
 • Vainiko prailginimas   80 Eur
 • Gingivektomija (be siuvimo)   50 Eur
 • Lūpos pasaitėlio plastika   80 Eur
 • Burnos prieangio gilinimas be transplanto iš gomurio   100 Eur
 • Burnos prieangio plastika su transplantatu iš gomurio   150 Eur
 • Burnos prieangio plastika su transplantatu iš gomurio sudėtingas atvejis   200 Eur
 • Dantenu recesijos plastika su transplantatu iš gomurio (vieno danties)   150 Eur
 • Danties šaknies amputacija   60 Eur
 • Šaknies viršūnės rezekcija be retrogradinio plombavimo   200 Eur
 • Danties atidengimas ortodontiniu tikslu   100 Eur
 • Šypsenos linijos dantenų korekcija (1d.)   60 Eur
 • Dantenų plastika apie implaną  150 Eur
 • Dantų grupės sutvirtinimas ( šinavimas ) stiklo pluošto juostelėmis ( kaina vieno danties, vienas vizitas )  30 Eur

ATSILIEPIMAI

Very professional staff, Smooth and I got an appointment very quickly, I would recommend it based on my personal experience

2021-10 17:00 Michel R.

Buvau prieš kelis mėnesius, bet labai patiko. Viską atliko profesionaliai, turiu baimę dantistams , tai žinodama gydytoja ėmėsi priemonių kuo geriau ir kokybiškiau atlikti procedūrą, paiškino kainas ir visa kita , nuramino ir visas aptarnavimas buvo malonus ir profesionalus. Gavau dodžiulę plombą ( pirmoje vietoje maniau kad dantį teks šalinti ir protezuos ) kuri laikosi puikiai ir nesijaučia jokio doskonforto

2021-09- 17:00 Milda

Noriu išreikšti nuoširdžią padėką klinikos specialistams. Ypatingai Modestai, Neringai ir visiems kitiems, kurie mane gydė. Ačiū Jums už neišsenkantį nuoširdumą ir rūpestį. Jūs turite Dievo duotą pašaukimą padėti žmonėms. Ačiū!

Pagarbiai, Asta S.

2021-08-24 17:00 Asta

Nuostabi vieta gydytis. Bendravimas, paslaugu kokybe ir kaina – perfect. Tureciau pastebeti kad karantino metu puikiai tvarkosi su reikalavimais (ko kitoje klinikoje pasigedau). Aciu Modesta uz patarimus!

2021-08 17:00 Mantas V.

This is a great clinic. The doctors are very professional and polite, had absolutely the best experience here.

2021-07 17:00 Anhelina Z.

Puiki klinika, į visus klausimus atsako, atlieka visas procedūras kokybiškai, administratorės malonios. Atskiri pagyrimai daktarei Miglei, tikrai gera daktarė, specialistė. Taip pat puikiai ir maloniai atlieka burnos higienos paslaugas higienistė Giedrė.

2021-07 17:00 Julija A.

Esu labai patenkinta gydytoja Julija Rutkauskiene, profesionalus konsultavimas ir nuoširdus aptarnavimas. Labai dėkoju už sąžiningą ir nepriekaištingą darbą! Didžiausios rekomendacijos!

2020-12 17:00 Agnė Ž.

Jau penketą metų tvarkausi dantis šioje nedidukėje klinikoje. Miela man ateiti čia ir matyti jaunus, gražius (dabar, deja, uždengtus kaukėmis), gydytojų ir seselių veidus. Čia pacientai ir registruojanti seselė gydytojas vadina vardais. Atmosfera tikrai miela.
Paskutiniu metu dantų taisymui pirmą kartą buvau užrašyta pas gydytoją Gretą. Kokia Ji?- galvojau. Ar irgi bus tokia miela, kaip gyd.Modesta, Agnė ir kt. Tikrai nenusivyliau. Po valandą laiko gydytoja su savo pagalbininke vargo prie mano dantų, kaip rimtoje operacijoje. Išleisdama gyd.Greta smulkiai paaiškino ką Ji padarė, kaip elgtis, jei kiek skaudės. Kaip puiku! Čia taisyti dantis visai nebaisu.

2020-10-11 17:00 Marija

Buvau maloniai nustebinta jau pirmojo apsilankymo klinikoje metu.Dar niekada nebuvau patyrusi tokio dėmesio, atidumo,rūpestingumo.Saugumo jausmas.Visos su dantimis susiję problemos bus išspręstoa profeionaliai, švelniai, kokybiškai. Nuoširdus, didžiulis ačiū odontologei Miglei Vievesienei .Pagaliau radau kliniką ir odontologę sau ir mano dukroms. Ačiū.

2020-10-10 19:20 Jurgita C.

People kind! Doctors beautiful

2020-10 19:00 Kakashi N.

Nuoširdus ačiū City – Dent gydytojai Modestai, protezavusiai man dantis. Puiki savo srities profesionalė,

nuostabus ir nuoširdus žmogus.

Manau, įmonei tokia specialistė – tikras deimančiukas. Jei ir vėl turėčiau problemų su dantimis, žinau, kur kreiptis.

Sėkmės ir sveikatos šiai puikiai gydytojai.

Liudas V.

2020-01-23 14:03 Liudvikas

Puiki klinika. Aptarnaujantis personalas yra tikrai geras, dirba labai malonios administratorės ir puikūs specialistai. Ilgą laiką lankiausi pas daktarę Miglę ir ateityje planuoju, galėčiau atsiliepti tik gerais žodžiais! Profesionali, empatiška daktarė, kuri visada atsako į rūpimus klausimus ir puikiai atlieką savo darbą 🙂

2019-12-09 12:11 Jullija

Fantastiška klinika. Kurioje su mielu noru lankyciausi kiekvieną diena. Darbuotojai nuostabus, sava darbą atlieka profesionaliai. Didžiausi pagyrų nusipelne kurios mano dantis tvarkė tai būtų ” Agnė ” kuri pašalino kelis dantis be jokio skausmo ir net nepajutau kada buvo procedūrą baigta.  ” Evelina ” kuri kankinosi su mano dantimis darydama higiena, bei patardama kaip juos prižiūrėti , o ypač esu dėkingas ” Julijai ” , kuri kantriai, rūpestingai tvarkė bei rūpinosi mano dantimis.  Tat galiu drąsiai rekomenduoti šią  klinika
2019-11-23 20:51 Egidijus

Sveiki, atlikau burnos higiena pas specialiste Asta pries keleta dienu. Esu be galo patenkinta rezultatu bei tuo kaip ji rupinosi manimi. Jauciausi, kad Asta klausesi ir stengesi isigilinti i mano situacija bei dave daug naudingu praktiniu patarimu. O procedura atlikta puikiai. Aciu !
2019-08-28 13:44 Agnė

Kai reikia rauti dantį trimečiui, stresas ne tik vaikui, bet ir mamai. noriu padėkoti nuostabiai gydytojai Brigitai Zakrytei ir anesteziologei, kurios nuo pat įžengimo į kliniką leido nusiraminti (kiek tai buvo man įmanoma:), viską išaiškino nuo A iki Z, palaikė ir neskubino, nesijuokė iš mano nerimo, švelniai ir profesionaliai bendravo su vaiku. niekas nenori per anskti raut dantų, bet jei jau tenka, tai tik pas tokias specialistes. jaučiaus kaip bo blatu  kaip draugė, ar pažįstama. ačiū!

2019-03-25 12:00 Aistė

Ačiū labai visam City-Dent kolektyvui! Gydytoja Ieva be galo atidi bei profesionali, visada pakonsultuos, patars, su dantimis daro stebuklus! Kainos ir kokybes santykis idealus! Nuoširdžiai rekomenduoju šią kliniką!!!
2019-03-20 23:05 Gabriela

Esu be galo dėkinga daktarei Modestai. Daktarė darė viršutinę ir apatinę termoplastines  plokšteles. Esu girdėjusi daug nuomonių, kad plokštelės bus nepatogios, nesilaikys, sunku bus kramtyti. Na, jeigu viršutinė dar kaip nors, tai apatinė visai beviltiška. Bet daktarė Modesta yra stebukladarė:). Abi plokštelės laikosi puikiai, yra patogios ir jeigu viršutinę dar reikėjo truputį pataisyti, tai apatinė tiko iš pat pirmo karto. Tai yra nuostabu. Ir dar nuostabu tai, kad daktarė Modesta yra labai miela, draugiška, tolerantiška ir be galo supratinga. Visada gera ir malonu daktarę matyti.

Taip pat labai noriu padėkoti klinikos administratorėms. Merginos visada labai malonios ir linkusios pagelbėti, kai tik įmanoma.

Labai džiaugiuosi suradusi City-Dent kliniką ir nuoširdžiai visiems rekomenduoju. Linkiu kuo didžiausios sėkmės.

Elona

2019-03-05 13:58 Elona

Puiki klinika ir puikūs specialistai. Kainos ir kokybės santykis garantuotas. Lankiausi pas gyd. Miglę Vievesienę ir tikrai likau patenkinta atliktu darbu ir rūpestingumu. Kadangi anksčiau vizitai pas odontologą keldavo šiokį tokį stresą, labai džiaugiuosi atradusi šią kliniką.
2019-02-11 23:04 Vigilija

Darausi jau trecia karta higiena pas gyd. Indre. Malonus aptarnavimas, atejus jauciuosi jaukiai, procedura atliekama svelniai, neskausmingai. Puikus kainos ir kokybes santykis. Rekomenduoju !
2019-01-10 13:54 Justina

Ačiū, labai patiko gydytoja Julija, labai maloniai ir rūpestingai priėmė, apie dantų gydymą suteikė informacijos, kokios anksčiau pas odontologus nebuvau gavusi.
2019-01-09 16:45 Julija

Ieva Majienė. Iš pradžių gal kiek nedrąsu, nes gydytoja gali pasirodyti šalta, bet iš tiesų tikrai labai maloni, visada išklauso ir atsako į klausimus, pataria. Rūpestinga ir atidi, mielai einu ir eisiu ne kartą.
2018-11-13 10:59:54

Pirmiausia noriu padėkoti gydytojai (gaila, kad vardo nežinau), kuri pašalino dantuką vos per kelias minutes ir visiškai be skausmo!  Visos procedūros metu gydytoja teiravosi ar neskauda ir ar viskas gerai. O aš taip bijojau, ir bereikalo. Šios CITYDENT odontologijos klinikos gydytojos turi auksines rankas! Labai džiaugiuosi jog atradau Jūsų odontologijos klinika! Didelis Jums ačiū !!!
2018-10-11 12:00 Arta

Pati nuostabiausia vaikų stomotologė, tikra vaikučių draugė!!! Adomas
2018-05-31 12:00 Agnė

Labai rekomenduoju!Puikūs specialistai, protingos kainos, didelis dėmesys klientui – ypatingai šaunios gyd. Miglė ir higienistė Evelina. Ačiū!
2018-03-22 12:00 Gabija

Ypatingai švelnūs ir rūpestingi gydytojai! Džiaugiuosi radusi šią kliniką, kurioje jaučiuosi, kaip namuose. Maloni administratorė visada pakonsultuos bei primins apie vizitą. Klinikoje didžiausias dėmesys skiriamas klientui ir tik maloniai jo patirčiai. Atsiradus komplikacijai, buvo skiriama maksimaliai laiko ir pastangų, kad gydymas pavyktų sklandžiai bei išvengiant papildomų nepatogumų, apie kuriuos tereikia pasakyti tik kartą 🙂
2018-03-04 12:00 Justina

Džiaugiuosi atradusi šitą dantukų Kliniką. Svarbiausia, kad klinika turi viską, ko kam prireikia: plombavimą, chirurgo paslaugas, protezavimą, estetinį plombavimą, balinimą…Teko pabuvoti pas gydytojas Modestą, Ievą ,Agnę – visos tiesiog puikios tiek profesine prasme, tiek savo mielumu, nuotaika, šypsenomis.
Gydyti sugeba taip, kad apie skausmą net nepagalvoji. Visos — ir Gydytojos , ir registratūros mergaitės – jaunos, gražios, besišypsančios, pasiruošusios padėti.
Ačiū. Norėčiau, kad Joms visada sektųsi.
2018-01-26 12:00 Marija Dagienė

Pries 2 metus gyd. Modesta protezavo, viskas puiku iki siol. Esu labai patenkinta jos darbu ir bendravimu, paslaugos tikrai kokybiskos.Linkiu sekmes ir linksmu Kaledu visam klinikos kolektyvui.
2017-12-6 20:06 Leonarda

Registratorė Miglė – tokia registratorė, kokios galėtų pavydėti aukščiausio valstybės rango įstaiga. O gydytoja Miglė suteikė puikią profesinę konsultaciją. Ačiū.
2017-10-25 12:00:00 Giedrė

Lankausi jau 2 metus, esu patenkinta malonus aptarnavimas,.visada paskambins ir pranes jeigu atsiranda laisva vieta, ir kainos ne kosmines, man labai patinka! Sekmes Jums! Jus sauni komanda 🙂
2017-10-20 12:00:00 Brigita

Fantastiškoji gydytoja Miglė Stumbrytė. Vidinė ramybė, atjauta, dėmesys, kruopštumas, patarimai – visa tai gavau iš nuostabiosios medikės. Mano stomatologų fobija pamiršta. Nuoširdus ačiū
2017-09-08 12:10:10 Valdas

Puiki komanda! Esu labai dėkinga visam kolektyvui, o ypač chirurgėj Agnėj, odontologei Neringai ir higienistei Evelinai! Ačiū už visus skambučius, klausimus, kaip jaučiuosi, operatyvų, profesionalų darbą. Registratūros merginos labai malonios dar nei vienoje klinikoje neteko tokių sutikti. Šį kartą galima drąsiai sakyti, jog pinigai mokami už kokybišką darbą, begalinį gydytojų rūpestį ir visad besišypsantį kolektyvą! Labai rekomenduoju apsilankyti!
2017-08-24 17:34:00 Laura Davidonytė

Nuostabus kolektyvas, puikus aptarnavimas, kokybiškos paslaugos. Tik patys geriausi atsiliepimai ir rekomendacijos. Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Miglei už profesionalią pagalbą.
2017-08-02 12:45:38 Rita

Chirurgė nuostabi ir tikra profesionalė! Labai rekomenduoju tiems kas nori būt tikras dėl gero rezultato. Protinių dantukų šalinimas įvyko sklandžiai, greitai, be skausmo ir be jokių komplikacijų. Esu labai dėkinga už pastangas bei puikiai atliktą darbą!
2017-07-25 16:45:12 Ana

Labai dekingas City-Dent kolektyvui. Labai viskas puikiai ir profesionaliai. Ačiū
2017-05-29 12:00:00. Dainius

Dažniausiai sveikatos nepareklamuosi, bet pranešu, kad persikraustau į neišpasakyto kruopštumo, atidos ir kokybiškų darbų dantų kliniką. Ačiū gydytojoms Julijai ir Evelinai bei CO.
2017-04-07 13:25:35. Rūta

Tvarkėm dantuką sunui,kuriam 2.9 m, gydytoja nuostabi, labai svelni,bendraujanti,lanksti, paklausus kita diena vaiko,ka nori siandien veikti atsake vaziuoti tvarkyti dantuko, aciu labai uz nuostabu pirma karta,kuris paliko tik malonius prisiminimus
2017-03-05 09:23:01. Živilė

Labai gera atmosfera, profesionalūs gydytojai, “tausojančios” kainos
2017-02-08 17:56:40. Asta

Labai norėčiau padėkoti už labai gerai atliktą darbą gydytojai Modestai,už jos gerą nuotaiką ir malonaptarnavimą. Didelis ačiū visam kolektyvui.
2016-11-21 16:16:25. Danutė

Puikus aptarnavimas, odontologė Modesta paliko gilų įspūdį, labai maloni, nuostabi specialistė!
2016-06-27 14:30:06. Ineta

Labai rekomenduoju dantu higieniste Evelina. Puikiai zino savo darba. Bet kas nemaziau svarbu, ji yra labai maloniai bendraujantis zmogus. Didelis jai aciu!
2016-06-01 15:07:27. Alicija

Malonus aptarnavimas ir kokybiškai atliekamos paslaugos. Esu patenkinta.
2016-03-01 06:06:19. Larisa

Ačiū Astai Vasalauskaitei, atliko man burnos higienos procedurą, kokybiškas malonus aptarnavimas , rekomenduoju,
2016-01-25 09:26:19. Mečislavas

Apsilankiau šioje klinikoje vos ne atsistiktinai,todėl rašau labai atsargiai.Pirmi įspūdžiai geri. Kolektyvas jaunas ir malonus . Jei kas dar bijo dantų taisymo skausmo, tai drąsiai galiu teigti, kad čia tikrai nepajutau nei menkiausio skausmo. Tolimesnius komentarus parašysiu vėliau,manau surizikuoti ir susidėti kelis implantus čia Jei viskas praeis gerai, tai manau kad Denticija ,artimiausiu metu ,gali sulaukti rimtų konkurentų.Tikrai niekam nieko nerekomenduoju, bet kol kas jaučiuosi gerai, požiūris į stomatologus pasikeitė kardinaliai, bent jau kol kas.
2015-12-01 18:55:11. Egidijus

Šios klinikos paslaugomis naudojuosi jau ne pirmą kartą. Mane aptarnavo trys skirtingi gydytojai. Visada elgiasi maloniai ir profesionaliai. Kolektyvas gana jaunas, tad visa naujausia odontologijos mokslo medžiaga yra puikiai žinoma ir pritaikoma praktikoje. Visada jaučiasi, kad jiems rūpi pacientas ir jo norai. Puikus ir administracijos darbas primenant rezervacijas.

Super ir sėkmės!

2015-11-04 15:43:23. Saulius Tobulas

Atlikau burnos higienos procedūrą, puikūs specialistai, malonus aptarnavimas. Linkiu sėkmės darbuose!
2015-08-07 04:07:26. Daiva

Mindaugas Vaičiūnas. Labai malonus,kruopštus, išmanantis savo darbą, geras gydytojas.
Šalino man dantį.
REKOMENDUOJU!
2015-07-29 12:22:14. Kristina M.

Atlikau burnos higienos procedūrą, puikūs specialistai, malonus aptarnavimas. Linkiu sėkmės darbuose!
2015-08-07 04:07:26. Daiva

Odontologijos klinika City-Dent – Dantų gydymas – Vilniuje

Kontaktai:

Darbo laikas:
I-V 8:00-20:00
VI 8:00-16:00

City-Dent google maps nuoroda Adresas: T. Ševčenkos g. 12 , Vilnius LT-03223
Tel:+37064446909
El. paštas: info(eta)citydent.lt
 facebook citydent.lt

City-Dent, UAB
Įmonės kodas: 303016183
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT66 7300 0101 3474 2053 AB Swedbank
Licencijos Nr. 2176

Odontologijos klinikoje CITY-DENT galimi atsiskaitymo už paslaugas būdai:

 • grynaisiais pinigais; 
 • bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą.

SUSISIEKITE - PALIKITE ATSILIEPIMĄ

1 + 15 =