facebook
Dantu gydymas vilniuje Burnos higiena vilniuje
Dantu implantavimas vilniuje Dantu protezavimas vilniuje
Periodontologinis gydymas vilniue Dantu bruksizmo gydymas kapomis
Dantu balinimas klinikoje vilnius Dantu balinimas kapomis vilniuje
Odontologijos paslaugu dovanu kuponai Estetinis dantų plombavimas vilniuje
Estetine dermatologija vilniuje  
Dantu gydymas vilniuje Burnos higiena vilniuje Dantu balinimas kapomis vilniuje Dantu balinimas klinikoje vilnius
Dantu implantavimas vilniuje Dantu protezavimas vilniuje Periodontologinis gydymas vilniue Odontologijos paslaugu dovanu kuponai
Dantu bruksizmo gydymas kapomis Estetinis dantų plombavimas vilniuje Estetine dermatologija vilniuje  

Odontologijos klinikos
City-Dent komanda

 

  Esame jauna – kvalifikuota profesionalių odontologų komanda, kuri pasiruošusi suteikti išskirtinį dantų gydymą mūsų pacientams. Mes visuomet siekiame geriausių galimų rezultatų ir visuomet stengiamės suteikti tokias paslaugas po kurių norėtųsi šypsotis. Mūsų pagrindinis tikslas yra patenkinti pacientų lūkesčius ir svajones turėti sveiką, ir gražią šypseną.

Modesta Vedegė

Gydytoja odontologė

Roberta Jakštienė

Gydytoja odontologė

Renaldas Raškauskas

Gydytojas odontologas

Justina Narinyan

Burnos higienistė

Miglė Vievesienė

Gydytoja odontologė

Julija Rutkauskienė

Gydytoja odontologė

Justina Vaičiulėnaitė

Plastikos chirurgė

Otilija Mitkutė

Burnos higienistė

Greta Parker

Gydytoja odontologė

Lina Lukšienė

Gydytoja periodontologė

Gintarė Kacėnaitė

Gydytoja odontologė

Dominykas Stasiūnas

Protezuojantis Gydytojas

Paulina Plokšto

Burnos higienistė

Deividas Blažys

Burnos chirurgas

VERTA ŽINOTI

Vidaus taisyklės

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos City-Dent vidaus tvarkos taisyklės

1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka:
1. Pacientai kreipiasi į įmonę ( odontologijos kliniką City – Dent Vilnius) savo laisvu apsisprendimu.
2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis.
3. Pacientai registruojami telefonu iš anksto arba atvykę į odontologijos kliniką Vilniuje City-Dent.
4. Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (ligos istorija).

2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka:

1. Būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje teikiama nemokamai:
• kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;
• pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;
• pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;
• pagalba klinikinės mirties atveju.
2. Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.

3. Pacientų teisės ir pareigos odontologijos klinikoje City-Dent Vilnius
1. pasirinkti odontologą ar burnos priežiūros specialistą;
2. sutikti arba atsisakyti siūlomų gydymo, protezavimo ar diagnostikos metodų;
3. gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę. Jeigu odontologinė priežiūra (pagalba) yra teikiama asmenims iki 16metų, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams. Vaiką iki 16 metų į kliniką turi lydėti suaugęs, teisiškai už jį atsakingas asmuo (vienas iš tėvų, globėjų ar jų įgaliotas asmuo).;
4. gauti išsamią informaciją apie tai, ar klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu;
5.  apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus odontologijos klinikos vilniuje arba jos padalinio vadovui, Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, jeigu odontologijos klinikos City-Dent darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas;
6. gauti žalos, padarytos jo sveikatai, dėl odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
7. Pacientai privalo:
8. rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra;
9. vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus;
10. informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, Veneros ligas);
11. laikytis odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje  vidaus taisyklių;
12. atlyginti Klinikai padarytą žalą LR įstatymų nustatyta tvarka;
13. jeigu pacientai odontologijos klinikoje City-Dent buvo suprotezuoti dantų, burnos ir/ar veido žandikaulių protezais arba jiems buvo suteikta kita odontologinė pagalba, jie privalo ne rečiau kaip kas pusę metų atvykti į odontologijos kliniką savo dantų, burnos, veido žandikaulių ir/ar dantų protezų būklės apžiūrai.

4. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
1. Jeigu paciento tolesnis buvimas odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje nėra mediciniškai pagrįstas, pacientas siunčiamas į sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant į sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą.

5. Ginčų ir konfliktų tarp odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje ir pacientų sprendimo tvarka
1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti ir pateikti odontologijos klinikos vadovui, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokyklos vieta). Nepasirašyti ir šių duomenų neturintys pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
2. Odontologijos klinikos City-Dent vadovas atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per penkias darbo dienas. Jeigu įmonė nepajėgi išspręsti pasiūlymuose ar skunduose iškeltų klausimų, odontologijos klinikos vadovas per penkias darbo dienas išsiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir, asmeniškai juos priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
3. Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje vadovas paciento skundą išnagrinėti privalo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
4. Odontologijos klinikos City-Dent Vilnius vadovas, nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymas privalo:
1. išnagrinėti skundų, pareiškimų, pasiūlymų esmę, prireikus reikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių objektyviai išspręsti klausimus;
2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokius priėmė sprendimus atsižvelgus į jų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, o jeigu pareiškimas, skundas, pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, pašalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
5. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms ir teismui

6. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
2. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija (ligos istorija) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net kelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
3. Pacientas turi teisę paprašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos (ligos istorijos) ir/ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje) reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir/ar pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai apie paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

7. Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka
1. Pacientų dokumentų būtinumas. Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje gydytojai ir jų asistentai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų asmens sveikatos istorijas (ligos istorijas) ir jas saugo LR įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:
a. nepilnamečio paciento tėvai ir globėjai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento dokumentais. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
b. reikalavimai informacijos konfidencialumui netaikomi:
i. kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;
ii. jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
3. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami pacientui jam paprašius. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtinais atvejais.
8. Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas
1. Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje darbo laikas: kiekvieną mėnesio dieną nuo 08:00 iki 20:00 val., įskaitant šeštadienius (su atskiru administracijos sprendimu). Klinika paslaugų neteikia sekmadienius bei valstybinių švenčių dienomis.

9. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
1. Už saugaus darbo Odontologijos klinikos City-Dent užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje darbuotojai.
3. Darbų saugai užtikrinti Odontologijos klinikoje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

10. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.
1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
2. Vertingi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.

<a href=”#” class=”termly-display-preferences”>Consent Preferences</a>

Kaip elgtis po dantų implantacijos
Dantų implantacija – burnos ertmėje atliekama operacija, kurios metu sriegiamas implantas, atstojantis danties šaknį. Taigi, jei jums buvo atlikta dantų implantacija, tikriausiai prieš ją jautėte įtampą (labai jaudintis nereikėtų, bet… lengviau pasakyti nei padaryti). Todėl rekomenduojama taip susiplanuoti savo dienotvarkę, kad operacijos dieną nereikėtų eiti į darbą, neturėtumėte jokių svarbių susitikimų ir neatidėliotinų reikalų (pavyzdžiui, jei gyvenate Vilniuje, tą dieną iš savo miesto niekur ir nevažiuokite). Žinoma, jei vizitas pas odontologą numatytas vakare, visus svarbius darbus galite atlikti, tai gali būti ir naudinga, nes padės nukreipti jūsų mintis nuo laukiančios procedūros. Bet kokiu atveju primename, jog dažnai pacientai implantavimo baiminasi visai be reikalo – tai greita ir neskausminga procedūra. Kita vertus, nors operacijos metu skausmo tikrai nejusite (visada atliekama bent jau vietinė nejautra), pooperacinis periodas gali būti kiek sudėtingesnis, 3 – 4 dienas po operacijos venkite fizinio krūvio, pirčių, baseinų, didelių stresų, nevartokite kraują skystinančių vaistų. Trumpai supažindinsime su galimais pakitimais po operacijos:
Kraujavimas ir patinimas
• Po implantacijos odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje keletą valandų iš žaizdos gali nestipriai pakraujuoti. Dėl to seilės nusidažo rausva spalva (neišsigąskite). Dažniausiai kraujavimas nustoja po keleto valandų. Tuo atveju, jei kraujavimas gausus ir nesustoja, būtinai kreipkitės į gydytoją.
• Patinimo rizika kyla po didesnės apimties operacijų (sriegiami daugiau nei trys implantai) ir po kaulo priauginimo procedūros. Didžiausias patinimas būna trečią dieną po operacijos. Kad patinimas būtų mažesnis, grįžus namo operuotoje vietoje prie žando reikia priglausti ledo pūslę, suvyniotą į rankšluostį. Šaldoma po 20 minučių su tiek pat minučių petraukomis keletą valandų.

Maistas.

Pirmąsias 24 valandas rekomenduojamas lengvas, minkštas, nekarštas maistas. Negalima gerti karštų gėrimų., ar alkoholio. Operuota puse patariama vengti stipraus kramtymo 1–2 mėnesius, kad kramtymo spaudimas nepersiduotų implantams ir nepakenktų jų prigijimui. Negalima nešioti išimamų protezų, kurie remtųsi į operuotą vietą

Siūlės.

Tirpstančių siūlų išimti nebūtina, tačiau kartais tai darome po 7 dienų odontologijos klinikoje, nes siūlai gali kaupti apnašas, sudaryti dantenose pragulas ir sukelti diskomfortą burnoje.
Skausmas
Nors pacientai labai retai skundžiasi skausmu po operacijos, iš karto po jos kartais suleidžiami priešuždegiminiai vaistai. Taip pat paskiriami priešuždegiminiai vaistai vartojimui namuose, jei pradėtų skaudėti.

Vaistai.

Dažniausiai po implantacijos skiriami 3 rūšių medikamentai:

 Antibiotikai – nurodytą jų dozę reikia gerti 2 kartus per dieną 6-14 dienų (infekcijos profilaktika);
 Skausmo malšinimas – skiriamas bet kuris vaistas, neskystinantis kraujo (pvz.: „Ketanov“, „Nimesil“, „Dolmen“), jį reikia vartoti tol, kol skauda, 2–3 kartus per dieną 2–5 dienas
 Skalavimas – 1 savaitei paskiriamas skalavimo tirpalas (0,12–0,2% chlorheksidinas).
 Visus iki tol vartotus vaistus tęskite tomis pačiomis dozėmis.

Skalavimai.

Skalauti negalima tik pirmąją parą po implantacijos

Higiena.

Tinkama burnos higiena pagreitins gijimą. Pirmosiomis dienomis po operacijos dantis reikia valyti labai švelniai, stengiantis nepažeisti jautrios gleivinės Kadangi dantys ir operuota sritis kokybiškai neišvalomi, reikia dažniau skalauti burną skalavimo priemonėmis, kurių sudėtyje yra chlorheksidino pradedant nuo sekančios dienos po operacijos. Praėjus 3 – 4 dienoms po operacijos, implanto galvutę galima švelniai valyti dantų šepetėliu. Ji turi blizgėti, o dantenos aplink ją neturėtų būti paraudę ar paburkę. Jei implanto galvutė užsiūta aklinai, dantenos šioje srityje taip pat turėtų atrodyti sveikos. Siūlus, praėjus kelioms dienoms po operacijos, reikia valyti vatos tamponėliu, suvilgytu vandenilio peroksidu, nes prie siūlų limpa minkštas maistas, kuris gali sukelti uždegimą.

Rūkymas ir alkoholis.

Šio žalingo įpročio turėtumėte atsisakyti dar prieš operaciją. Rūkymas sutrikdo kraujotaką, komplikuotai gyja žaizdos ir padidėja infekcijos į implantacijos sritį patekimo tikimybė.Jei vis dėlto mesti rukyti per sunku, po implantacijos nerekomenduojama rūkyti mažiausiai 2 savaites.

Komplikacijos.

Siekiant išvengti galimų operacijos komplikacijų, reikia griežtai laikytis po procedūros gydytojo paaiškinto režimo bei Odontologijos klinikos City-Dent Vilniuje pateiktų rekomendacijų. Įsidėmėkite, jog kiekviena situacija yra individuali ir tik Jūsų gydytojas gali atsakyti į konkrečius klausimus. Jei po procedūros praėjus kelioms dienoms jaučiatės blogai, pakilo temperatūra, tinimas nepraeina arba Jums kyla klausimų,skambinkite į mūsų Odontologijos kliniką City-Dent Vilniuje.

Estetinių plombų priežiūros atmintinė
Plombavimo dieną:
Nevartoti dažančių maisto produktų (juodos kavos, burokėlių, raudono vyno ir pan.), nesidažyti lūpų.
Nesibaiminkite, jei sunkiai tariate kai kuriuos garsus ar pastebėjote kalbos pakitimus. Burnos ir veido prisitaikymas prie atsiradusių pasikeitimų gali tęstis iki dviejų savaičių.

Kontrolinė apžiūra po dviejų savaičių Odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje (-/+ 10 min.).
Plombuojant jūsų dantys buvo izoliuoti drėgmei nelaidžia sistema – koferdamu, todėl išdžiūvo ir šiek tiek pakeitė spalvą. Po to dvi savaites dantys atgauna drėgmę ir keičią spalvą, todėl tik po dviejų savaičių bus matomas estetinio plombavimo rezultatas (dantų spalva, plombų kraštinis sukibimas, gleivinės būklė ir pan.). Be to, apžiūros metu gydytojas odontologas, atsižvelgiant į objektyvias Jūsų pastabas, gali pasiūlyti atlikti estetinių plombų korekciją.

Estetiškai plombuotų dantų priežiūra.

Dėl gausausdažančių maisto produktų vartojimo estetinės plombos gali kaupti pigmentinį apnašą, tačiau tai dažniausiai pastebima gerokai mažiau lyginant su natūraliais dantymis. Siekdami sumažinti pigmentinio apnašo kaupimąsi, saikingai vartokite dažančius maisto produktus (kaip kava, arbata, sojos padažas, kario prieskoniu pagardintas maistas, mėlynės, raudonas vynas ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad dėl rūkymo restauracijos taip pat gali įgauti pilkšvą pigmentinį apnašą.

Patartina naudoti:
Dantų pastą – mažo abrazyvumo dantų pstą (BlanX, R.O.C.S. ir kt. ) Šias dantų pastas galite įsigyti vaistinėse.
! Nenaudokite :
! balinančių dantų pastų – jų sudėtyje yra rųgščių: Natrio rūgštusis karbonadas, citrinų rūgštis – tai subraižo estetinių plombų paviršių (pvz.: ,,Colgate, baking soda”, ,,Blend-a-med, soda bicarbonate”, ,,Aquafresh, bicarbonate of soda” );
! pastų su chlorheksidinu (pvz.: ,,Lacalut sensitive”) – sudaro tamsų apnaša;
! pastų su soda (natrio bikarbonatu) ir žolelėmis (pvz.: ,,Paradontax original”) – braižo plombų paviršių, todėl estetinės plombos praranda blizgesį, gali kaupti pigmentinį apnašą;
Dantų šepetuką – vidinio medium ar minkšto soft kietumo. Elektriniai šepetėliai Jums padės masažuoti dantenas. Naudokite vertikalius sukamuosius (venkite horizontalių)
Valymo judesius.
Tarpdančių siūlą – patartina vaškuotą ir naudoti kasdien; esant didesniems tarpams tarp dantų, po protezais, breketais – įvairaus dydžio tarpdančių šepetukus, dantenų krasto šepetukus.
Skalavimo skystį – mažina mikroorganizmų kiekį, gerina burnos ertmės kvapą. Patartina be alkoholio, kad apsaugotume nuo restauracinių medžiagų ir gleivinės dehidratacijos (vandens netekimo). Be to, alkoholis gali minkštinti estetines plombas ir skatinti jų mikropralaidumą.
Natrio fluoridą – atkreipkite dėmesį, kad dantų pastos ir burnos skalavimo skyščio sudėtyje būtų natrio fluoridas, o ne alavo fluoridas (ang. ‘’Stannous fluoride’’) arba parūgštintas fosfato fluoridas (ang. ‘’Acidulated phosphate fluoride’’)

Jei gydytojo nuožiūra Jums buvo skirtos apsauginės kapos ant dantų (pvz.: dėl bruksizmo – nesąmoningo dantų griežimo naktį) estetinių restauracijų apsaugai būtina kapą užsidėti kiekvieną naktį.
Venkite kąsti kietus maisto produktus ir medžiagas ( vaisių kauliukus, kaulus, keptą duoną, butelių kamščius ir pan.). Tai suteikia papildomą krūvį ir dantys gali nuskilti, jeigu dantys jautrūs – dantų jautrumui sumažinti naudoti specialų dantų kremą .
Padidėjus dantų jautrumui, pastebėjus jų spalvos pakitimus, įskilus ar nuskilus plomboms, atsiradus skausmui ir pan. neatidėliotinai kreipkitės į mūsų Odontologijos kliniką City-Dent Vilniuje.

Kaip prižiūrėti savo dantis ir dantenas
Norint išlaikyti gerą burnos sveikatą, yra būtina gerai prižiūrėti dantis ir dantenas. Prasta burnos sveikata gali išprovokuoti lėtinių ligų paūmėjimus ir pabloginti bendrą organizmo būklę.
Tinkama burnos ertmės priežiūra nereikalauja pernelyg daug laiko ar brangių įrankių. Tereikia stengtis vartoti kuo mažiau cukraus, kiekvieną dieną, ryte ir vakare valyti švelniai dantis dantų šepetėliu ir tarpdančių siūlu, taip pat stengtis gerti daug vandens, nes kaip ir visam organizmui, dantims yra būtinas vanduo. Nerūkyti, reguliariai dantis tikrinti pas odontologą ir tai bus tvirtas pamatas gerai dantų ir dantenų priežiūrai.

Štai keletas pagrindinių punktų apie dantis ir dantenas. Detalesnę informaciją rasite pagrindiniame straipsnyje.

• Dantys yra padengti kietu išoriniu apvalkalu, kuris vadinamas emaliu.
• Didžioji dantų dalis yra sudaryta iš mineralų.
• Dantų apnašos tai yra lipnus, bespalvis bakterijų sluoksnis, kuris tvirtinasi ant dantų paviršiaus.
• Dantų apnašose esančios bakterijos naudoja cukrų ir išskiria rūgštis, kurios ardo danties emalį.
• Seilėse esančios medžiagos nuolat remineralizuoja dantis ir taip apsaugo juos nuo žalingų veiksnių.
• Dantų ėduonis (kariesas) yra infekcinio proceso rezultatas.
• Ankstyvas ėduonis gali būti stabilizuojamas naudojant remineralizuojančias medžiagas.
• Ertmė tai yra kariesas, kuris progresavo tiek jog sudarė ertmę dantyje.
• Dantenų uždegimas – liga, kuri sukelia dantenų kraujavimą valantis dantis šepetėliu.
• Tabako vartojimas yra vienas iš svarbiausių rizikos faktorių, susijusių su dantenų ligų atsiradimu ir vystymuisi.
• Praėjus 3-5 minutėms po kontakto su cukrumi dantų paviršiuje prasideda demineralizacija ( mineralinių medžiagų netekimas ).
• Becukrė kramtomoji guma po valgio sumažina dantų karieso susidarymo tikimybę.
• Cukriniu diabetu sergantys žmonės turi padidintą riziką susirgti infekcinėmis ligomis, tarp jų ir dantenų uždegimu.
• Kai kurie žmonės yra genetiškai labiau linkę į sunkias dantenų ligas, nei kiti.

Kas yra dantų ėduonis?

Dantų ėduonis yra opi problema tiek suaugusiems tiek vaikams. Negydomas ėduonis laikui bėgant vis didėja, pažeidžia kietąjį danties paviršių ir galiausiai virsta skylute.
Dantų kariesui atsirasti būtinas cukrus, tačiau įtakos taip pat turi ir danties atsparumas, burnoje esančių bakterijų kiekis, seilių sudėtis ir vartojamo cukraus buvimo laikas burnoje.
Dantų kariesas yra labiausiai paplitusi liga Pasaulyje. Ypač didelis pažeistų dantų skaičius diagnozuojamas vaikams, paaugliams ir senyvo amžiaus žmonėms. Sakoma, jog kiekvienas, turintis dantis, gali turėti ir kariesą, todėl nėra taisyklės, kas turi sveiką burnos ertmę, o kas ne.
Geriausias būdas užkirsti kelią karieso atsiradimui yra sveikai maitintis, kasdien du kartus naudoti dantų siūlą ir šepetėliu valyti dantis, reguliariai atlikti profesionaliąją burnos higienas ir du kartus metuose profilaktiškai apsilankyti pas gydytoja – odontologą.

Sveika mityba

Neginčijama tiesa yra, kad cukraus vartojimas labiausiai skatina karieso atsiradimą. Labai svarbus yra saldžių produktų vartojimo laikas ir dažnis.
Kiti fermentuoti angliavandeniai, pavyzdžiui, duona, krekeriai , bananų ir javainiai taip pat nėra visiškai nekalti produktai. Tyrimai rodo, kad vartodami krakmolingą maitą ir šviežius vaisius taip pat rizikuojame susirgti kariesu, tačiau tai nėra patys pavojingiausi produktai. Kariesą stabilizuoja ir profilaktiškai veikia maistas, kuriame gausu fluoro. Jis, mažina ėduonies riziką, tačiau visiškai nepašalina dantų ėduonies. Vartodami įvairius, maistingųjų medžiagų prisotintus maisto produktus, ir vengdami cukraus bei krakmolo priartėsite prie sveikų dantų išsaugojimo. Ant dantų paviršių esančių bakterijų išgyvenimui reikalingas cukrus, šis yra paverčiamas rūgštimi. Būtent ji ir veikia žalingai mūsų dantis. Kaskart į burną patekus cukraus, ar jo turinčio maisto, mūsų burnos pH stipriai mažėja, tampa rūgštiniu, ir yra sutrikdoma normali, šarminė, burnos aplinka.
Traškus vaisiai ir daržovės, pavyzdžiui, obuolių , kriaušių , salierai, morkos, yra puikus užkandis. Kramtymas skatina seilių išsiskyrimą, o šios natūraliai apvalo dantis ir taip juos apsaugo, nuo žalingo poveikio. Taip turite nepamiršti vandens! Jo vartoti pakankamai, apie 2-3l per dieną, tačiau nepakeisti jo vaisių sultimis ar gazuotais gaiviaisiais gėrimais. Dauguma jų savo sudėtyje turi fosforo rūgšties, kuri trukdo organizmui įsisavinti kalcį . Vaisių sultys taip pat savo sudėtyje turi cukraus. Gerdami šiuos gėrimus per šiaudelį galite sumažinti kenksmingų medžiagų buvimo laiką burnoje.
Becukrė kramtomoji guma, kurioje nėra sorbitolio ar ksilitolio, kramtoma po valgio ar užkandžių taip pat mažina ėduonies atsiradimo riziką. Kramtymo proceso metu padidėja seilių kiekis burnoje, jos padeda dantis išlaikyti sveikus. Kietasis sūris po saldžių užkandžių – taip pat puiki alternatyva norint apsaugoti dantis.

Dantų valymas

Paprasčiausias būdas pašalinti dantų apnašą – kasdien valyti dantis dantų šepetėliu ir pasta su fluoru. Amerikos burnos higienistu asociacija pataria tai daryti du kartus per dieną ir valymas turėtų trukti ne trumpiau kaip dvi minutes. Tinkamai valydami dantis pašalinsite apnašas ne tik nuo dantų paviršiaus, bet ir nuo dantenų. Norėdami nepakenkti dantų emaliui derėtų naudoti minkštą dantų šepetėlį.
Dantų šepetėlis turi būti nukreipiamas į danties paviršių taip, kad sudarytų 45˚ kampą su dantenų linija. Judindami dantų šepetėlį pirmyn-atgal bei naudodami sukamuosius judesius kruopščiai nuvalomas kiekvienas dantis. Nepamirštame liežuvio! Šis taip pat turi būti švelniai valomas tuo pačiu dantų šepetėliu ar specialiu liežuvio valikliu du kartus dienoje. Išsivalius dantis patartina 30min nevalgyti. Dantų šepetėlis turi būti keičiamas kas 3mėn, bei persirgus infekcinėmis ar kitomis ligomis.

Tarpdančių valymas

Kasdienis tarpdančių valymas siūlu padeda pašalinti apnašas ir maisto likučius iš tų vietų, kurių negali pasiekti dantų šepetukas. Vietos po dantenomis arba siauri tarpdančiai puiki vieta apnašoms kauptis ir dantų akmenims formuotis. Nenaudojamas tarpdančių siūlas ir vėliau susidarantys akmenys taip pat sukelia dantų kariesą.

Reguliarus apsilankymas pas gydytoja-odontologą ir profesionalioji burnos higiena

Kasdienė individualioji burnos higiena padeda išlaikyti dantis švarius ir pašalina didžiąją dalį apnašų, tačiau vis tiek dalis jų lieka nepaliestų. Tik burnos higienistas gali pašalinti dantų akmenis. Nepašalinti dantų akmenys ir apnašos sukelia ne tik kariesą, bet ir dantenų ligas. Negydant jų, uždegimas tampa toks stiprus, kad vienintelė išeitis – danties šalinimas. Įsisenėjusios dantų ir dantenų ligos pakenkia ne vien burnos sveikatai, bet gali sutrikdyti ir gyvybiškai svarbių organų veiklą.
Profilaktinių vizitų pas odontologą metu atliekamos rentgenogramos tam, kad būtų galima tiksliai diagnozuoti sunkiai matomų paviršių kariesą. Tokių apsilankymų metu taip pat pacientai mokomi tinkamos individualiosios burnos higienos, kartu su burnos higienistu gydytojas duoda rekomendacijas kaip išlaikyti dantis sveikus ir patikslina komplikuotas vietas, į kurias reikia atkreipti didesnį dėmesį. Kadangi dantų gydymas reikalauja nemažai finansinių išlaidų, pastovūs pasitikrinimai gali padėti sutaupyti.
Rūkymas, saldus maistas, nepakankama dantų ir dantenų priežiūra sąlygoja ne tik ankstyvą karieso atsiradimą ir dantų netekimą, bet ir prastą viso organizmo būklę.
Tinkama dantų ir dantenų priežiūra reikalauja minimalių laiko sąnaudų, o reguliarūs apsilankymai pas gydytoją – odontologą ir burnos higienistą garantuoja jūsų dantų ir dantenų puikią būklę. Tai suteiks Jums tobulą šypseną ir pasitikėjimą savimi.

Kaip elgtis po danties šalinimo?
1. 30 min. laikykite sukąstą tamponėlį.
2. Dvi valandas nevalgykite.
3. Pirmas 6-8 val. galite naudoti šaltą kompresą arba ledų maišelį. Uždėkite jį ant veido ir palaikykite 15 min. Vėliau šią procedūrą pakartokite.
4. Neskalaukite burnos tą pačią dieną.
5. Kitą dieną paskalaukite, nestipriai, ypač po valgio, dezinfekuojančiais tirpalais (0,05 chlorcheksidino tirpalais, ramunėlių arbata, nestipriu druskos tirpalu ).
6. Nelieskite žaizdos pirštais ir liežuviu.
7. Po danties išrovimo galite jausti diskomfortą. Praėjus 2-3 val. išgerkite skausmą malšinančių vaistų ( Ketanov‘o, Diclac‘o, Ibuprofen‘o, Nimesil‘io ir kt.).
8. Nieko baisaus jeigu seilės susimaišys su krauju keletą dienų po danties pašalinimo. Jeigu kraujavimas nesustoja – uždėkite švarų tamponėlį (bintą) ant žaizdos ir sukandę palaikykite 30-45 min., pašaldykite.
9. Patartina valgyti minkštą maistą pirmas 24 val. Venkite kieto, aštraus ir karšto maisto, kuris gali sukelti sudirginimą ar kraujavimą.
10. Jeigu Jums buvo paskirti vaistai, naudokite juos kaip nurodė gydytojas. Taip pat vykdykite kitus gydytojo nurodymus ir patarimus.
11. Nepalikite vaikų be priežiūros, nes veikiant vaistams jie gali susikramtyti lūpas. Jei nuskausminimas buvo atliktas apatiniame žandikaulyje guldykite vaikus ant šono, nes liežuvis gali užkristi ant kvėpavimo takų ir atsiranda galimybė uždusti.
12. Stenkitės nedirbti sunkaus fizinio darbo, nenaudokite alkoholinių gėrimų, pasistenkite nebūti karštoje aplinkoje (saulėje, pirtyje ir pan.).
Jei taikytos priemonės Jums nepadėjo – kreipkitės į gydytoją.

KAINOS

Profesionalios burnos higienos procedūros Odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje
 • Konsultacija dantų balinimo klausimais NEMOKAMA
 • Profesionali burnos ertmės higiena (su apnašų valymu soda AIR-FLOW metodu)   Speciali kaina 75 Eur
 • Akmenų valymas ultragarsiniu skaleriu   45 Eur
 • Sudėtinga burnos higiena be poliravimo ir apnašų valymo soda 60 Eur
 • Apnašų valymas AIR-FLOW metodu   45 Eur
 • Pilnas dantų poliravimas   45 Eur
 • Individualios burnos higienos mokymas (breketų, protezų, implantų priežiūra)   45 Eur
 • Fluoro gelio aplikacija (visų dantų)  5 Eur
 • Danties dengimas fluoro laku  10 Eur
 • Dantų balinimas LED diodine šviesa klinikoje   Speciali kaina 220 Eur
 • Balinimo kapų komplektas   Speciali kaina 135 Eur
 • Dantų balinimo gelis Opalascence 1,2ml. (10% arba 16% karbamido peroksidas)   20 Eur
 • Apsauginė naktinė kapa  125
Terapinis gydymas
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Neatvykimo mokestis 25 Eur
 • Apžiūra ir pažymos išrašymas  (nėščiosioms / vaikams)  35 Eur
 • Nejautra infiltracinė (1 karpulė antra karpulė +5 Eur )   10 Eur
 • Nejautra laidinė (1 karpulė antra karpulė +5 Eur )   10 Eur
 • Nejautra aplikacinė   5 Eur
 • Plombos išėmimas   NEMOKAMAS
 • Dentalinė rentgeno nuotrauka  (1 nuotrauka, papildoma nuotrauka +5 Eur.)  10 Eur
 • Koferdamo sistema / dantenų retrakcija  10 Eur
 • Pagalbinė priemonė Optragate  10 Eur
 • Vaistų uždėjimas, pakeitimas  25 Eur
 • Dantenų kišenės praplovimas  40 Eur
 • Vieno danties pavaškavimas (iki 5 dantų)  35 Eur
 • Vieno danties pavaškavimas (nuo 5 iki 10 dantų)  30 Eur
 • Vieno danties pavaškavimas (daugiau nei 10 dantų)  25 Eur
 • Šablonas – gidas gamintas labaratorijoje  55 Eur
 • Šablonas – gidas gamintas klinikoje  35 Eur
 • Laikinas dantų pavaškavimo perkėlimas į burną ( 1 dantis)  10 Eur
Karieso gydymas
 • Pirminė apžiūra ir konsultacija NEMOKAMA
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Laikina plomba   25 Eur
 • Plombos, vieno danties šlifavimas, poliravimas 20 Eur
 • Maža šviesoje kietėjanti plomba   75 Eur
 • Vidutinė šviesoje kietėjanti plomba be pamušalinių medžiagų   85 Eur
 • Vidutinė šviesoje kietėjanti plomba su pamušalinėmis medžiagomis   90 Eur
 • Didelė šviesoje kietėjanti plomba be pamušalinių medžiagų   100 Eur
 • Didelė šviesoje kietėjanti plomba su pamušalinėmis medžiagomis   105 Eur
 • Priekinio danties plombavimas  105 Eur
 • Karieso gydymas ICON metodu (be gręžimo 1 dantis, 1 vizitas)  75 Eur
 • Karieso gydymas ICON metodu (be gręžimo 1 dantis (gydant daugiau nei 1 dantį) 1 vizitas)  60 Eur
 • Estetinis mažos apimties plombavimas  130 Eur
 • Estetinis vidutinės apimties plombavimas  170 Eur
 • Estetinis didelės apimties plombavimas  200 Eur
 • Ertmės uždarymas stiklo pluoštu sutvirtinta plomba EverX Posterior  50 Eur
Endodontija (danties kanalų gydymas)
 • Konsultacija NEMOKAMA
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Vienašaknio danties kanalo valymas   45 Eur
 • Daugiašaknio danties kanalo valymas   50 Eur
 • Vienašaknio danties kanalo plombavimas   45 Eur
 • Daugiašaknio danties kanalo plombavimas   50 Eur
 • Vieno negyvo danties balinimas (1 apsilankymas)  60 Eur
 • Perforacijos uždengimas su MTA  60 Eur
 • Biodentinas  80 Eur
 • Kalcio hidroksido pakeitimas kanale 45 Eur
 • Vainikėlio trepanavimas 35 Eur
Protezavimas Odontologijos klinikoje City-Dent Vilniuje
 • Gydytojo ortopedo konsultacija ( dantų protezavimo klausimais ) NEMOKAMA
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Štampuoto vainikėlio nuėmimas  30Eur
 • Lieto vainikėlio nuėmimas  35 Eur
 • Vainikėlio cementavimas  35 Eur
 • Laikinas vainikėlis (1 vnt.)  60 Eur
 • Antspaudų nuėmimas arba skenavimas   45 Eur
 • Metalo keramikos vainikėlis (1 vnt)  400 Eur
 • Bemetalės keramikos vainikėlis E-max (1 vnt.) Ypatinga kaina 480 Eur
 • Aukščiausios kokybės bemetalis vainikėlis, cirkonio oksido pagrindu Ypatinga kaina 480 Eur
 • Cirkonio vainikėlis su apdaila priekinių dantų srityje 580 Eur
 • Bemetalės keramikos vainikėlis E-max su apdaila priekinių dantų srityje  580 Eur
 • Bemetalės keramikos laminatė E-max (1vnt.)  490 Eur
 • Stiklo keramikos laminatė  690 Eur
 • Išimamas plokštelinis protezas  550 Eur
 • Išimama estetinė plokštelė (1,2 ar 3 dantų) ​ 250 Eur
 • Išimamo plokštelinio protezo vieno danties pataisa ( Papildomas dantis +10 Eur )   100 Eur
 • Išimamo plokštelinio protezo lūžio pataisa  100 Eur
 • Išimamo plokštelinio protezo perbazavimas 100 Eur
 • Išimamas termoplastinis plokštelinis protezas  670 Eur
 • Išimama termoplastinė estetinė plokštelė (1,2 ar 3 dantų)  450 Eur
 • Išimamo termoplastinio plokštelinio protezo vieno danties pataisa  ( Papildomas dantis +10 Eur )  200 Eur
 • Išimamo termoplastinio plokštelinio protezo lūžio pataisa  200 Eur
 • Užraktas (1vnt)   125 Eur
 • ESSEX kapa su trūkstamu dantimi viduje 200 Eur
 • Vieno danties šaknies sustiprinimas stiklo pluošto kaiščiu   125 Eur
 • Vieno danties atstatymas vienašakniu kaištiniu kultiniu įklotu   145 Eur
 • Vieno danties atstatymas daugiašakniu kaištiniu kultiniu įklotu   165 Eur
 • Kaiščio pašalinimas  40 Eur
 • Diagnostinis modelis (vieno žandikaulio)  40 Eur
 • Lanko atraminis protezas  850 Eur
Dantų implantavimas
 • Konsultacija  25 Eur
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Vieno danties implantavimas su cirkonio oksido vainikėliu (jei nėra reikalingos papildomos procedūros) Ypatinga kaina 1385 Eur
 • Implantas Straumann Roxolid SLA ( titano ir cirkonio lydinys Šveicarija )  Ypatinga kaina 600 Eur
 • Implantas Straumann Roxolid SLA active ( titano ir cirkonio lydinys Šveicarija ) Ypatinga kaina 700 Eur
 • Implantas Osstem ( titano lydinys Pietų Korėja ) 600 Eur
  Implantas Osstem SOI ( titano lydinys Pietų Korėja ) 700 Eur
 • Implantavimo skaitmeninis, chirurginis gidas 250 Eur
 • Dengiamasis varžtas  40 Eur
 • Gijimo galvutė  60 Eur
 • Okliuzinės skylės uždarymas  40 Eur
 • Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto Ypatinga kaina 600 Eur
 • Laikinas vainikėlis ant implanto  200 Eur
 • Minimalus kaulo priauginimas prie implanto Ypatinga kaina 100 Eur
 • PRF minkštųjų audinių ir kaulo augimo skatinimas 100 Eur
 • Dantenų korekcija prie implanto (be medžiagos)  50 Eur
 • Muko Derma  200 Eur
 • Kolageno membrana  200 Eur
 • Kaulinio audinio priauginimas 300-600 Eur
 • Kaulinio bloko priauginimas  1100 Eur
 • Sinuso pakėlimas uždaru būdu 200-400 Eur
 • Sinuso pakėlimas atviru būdu 800-1200 Eur
Chirurginės procedūros
 • Konsultacija  30 Eur
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu  10 Eur
 • Danties šalinimas (nesudėtingas)   70 Eur
 • Danties šalinimas (sudėtingas)   95 Eur
 • Komplikuoto danties šalinimas  110 Eur
 • Operacinis šalinimas (neišdygusio danties šalinimas)  130 Eur
 • Protinių dantų šalinimas (nesudėtingas)  90 Eur
 • Protinių dantų šalinimas (sudėtingas)  130 Eur
 • Protinių dantų šalinimas (operacinis, neišdygusio danties šalinimas)   150 Eur
 • Danties esančio kaule šalinimas  200 Eur
 • Danties dalies šalinimas  45 Eur
 • Danties šaknies šalinimas  60 Eur
 • Atraumatinis danties šalinimas 110 Eur
 • Pūlinio incizija   35 Eur
 • Cistos pašalinimas 100 Eur
 • Egzostozės šalinimas 60 Eur
 • Operacinės ir biopsinės medžiagos makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas  100 Eur
 • Bruksizmo gydymas botulinu  300-600 Eur
 • Siūlų pašalinimas, vaistų uždėjimas (ne klinikos pacientams)  20 Eur
Periodontologija
 • Vienkartinių priemonių paketas, taikoma kiekvieno vizito metu 10 Eur
 • Gydytojo periodontologo konsultacija    30 Eur
 • Apžiūra  15 Eur
 • Kiuretažas (vieno danties)  25 Eur
 • Giluminis dantų akmenų valymas  145 Eur
 • Profesionali burnos ertmės higiena (atliekama gydytojos periodontologės)  95 Eur
 • Lopo operacija (vieno danties)   100 Eur
 • Regeneracinis periodantito chirurginis gydymas (vieno danties, be medžiagų)  100 Eur
 • Vainiko prailginimas   130 Eur
 • Gingivektomija (be siuvimo)   80 Eur
 • Lūpos pasaitėlio plastika   80 Eur
 • Burnos prieangio gilinimas be transplanto iš gomurio   100 Eur
 • Burnos prieangio plastika su transplantatu iš gomurio   150 Eur
 • Burnos prieangio plastika su transplantatu iš gomurio sudėtingas atvejis   200 Eur
 • Dantenų recesijos plastika su transplantatu iš gomurio (vieno danties)   150 Eur
 • Danties šaknies amputacija   100 Eur
 • Perimplantito chirurginis gydymas  150 Eur
 • Perimplantito konservatyvus gydymas (vieno implanto)  50 Eur
 • Dantų grupės sutvirtinimas ( šinavimas ) stiklo pluošto juostelėmis ( kaina vieno danties, vienas vizitas )  35 Eur
 • Dantenų plastika apie implaną  150 Eur
 • Šaknies viršūnės rezekcija be retrogradinio plombavimo  200 Eur
 • Danties atidengimas ortodontiniu tikslu  100 Eur
 • Šypsenos linijos dantenų korekcija (1d.)  60 Eur
Estetinė dermatologija
 • Konsultacija-estetinės medicinos procedūrų plano sudarymas 45 Eur
 • Gydytojo konsultacija atliekant estetinės medicinos procdūra nemokama

Botulino injekcijos

 • Botulino injekcijos vieneto kaina   3 Eur.
 • Kaktos vertikalių raukšlių („pykčio” arba tarp antakių) korekcija injekcijomis    nuo 90 Eur.
 • Kaktos horizontalių raukšlių („nuostabos”) korekcija injekcijomis  nuo  120 Eur.
 • Akių srities raukšlių („žąsų kojelės”) korekcija injekcijomis     nuo 90 Eur.
 • Tarpuakis    80-130 Eur.
 • Viršutinės lūpos srities raukšlių korekcija injekcijomis    nuo 70 Eur.
 • Lūpų raukšlių korekcija   nuo 70 Eur.
 • Smakro srities („apelsino žievelė”) raukšlių korekcija injekcijomis    nuo 60 Eur.
 • Nosies srities raukšlių korekcija injekcijomis   nuo 90 Eur.
 • Platysma (kaklo) raukšlės    nuo 100 Eur.
 • Veido ovalo korekcija botulino toksino injekcijomis   390 Eur.

Hialurono injekcijos

 • Aplink akis (žąsų kojelės) raukšlių gydymas   200 – 300 Eur.
 • Tamsių ir įdubusių paakių korekcija    350 – 1500 Eur.
 • Lūpų formos ir apimties korekcija (,,lūpų putlinimas“ )    200 – 300 Eur.
 • Nazolabialinių (nosies-lūpų) raukšlių korekcija    nuo 280 Eur.
 • Smakro korekcija   nuo 280 Eur.
 • Smakro raukšlių korekcija    260 – 400 Eur.
 • Apatinio žandikaulio korekcija    nuo 280 Eur.
 • Skruostų didinimas ilgalaikiu hialuronu  280 – 300 Eur.
 • Kaktos vertikalių (pykčio) raukšlių gydymas    200 – 300 Eur.
 • Kaktos horizontalių (rūpesčio) raukšlių gydymas moterims    150 – 200 Eur.
 • Nosies formos korekcija    nuo 600 Eur.

Gintaro rūgšties injekcijos

 • Paakių zona    nuo 90 Eur
 • Visas veidas    300 Eur

„Profhilo“ 5 jaunystės taškų injekcijos

 • Injekcijos „Profhilo“ medikamentu (HA64/2ml)   300 Eur.

Padidėjusio prakaitavimo gydymas botulino injekcijomis

 • Hiperhidrozės (gausaus prakaitavimo) gydymas botulino toksino injekcijomis kaktos srityje nuo  200 Eur.
 • Hiperhidrozės (gausaus prakaitavimo) gydymas botulino toksino injekcijomis pažastų srityje nuo  600 Eur.

Bruksizmo (griežimo dantimis) gydymas botulino injekcijomis

 • Bruksizmo gydymas botulinu 300-600 Eur

Pateikiamos kainos yra orientacinės. Tikslią kainą gydytojas pasakys konsultacijos metu.

ATSILIEPIMAI

Odontologijos klinika City-Dent

Dantų gydymas – Vilniuje

 

Kontaktai:

Darbo laikas:

I-V 8:00-20:00
VI 8:00-16:00

Google_Maps Adresas: T. Ševčenkos g. 12 , Vilnius LT-03223

Tel:+37064446909

El. paštas: info(eta)citydent.lt

Facebook-logo citydent.lt

City-Dent, UAB
Įmonės kodas: 303016183
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT66 7300 0101 3474 2053 AB Swedbank
Licencijos Nr. 3773

Odontologijos klinikoje CITY-DENT galimi atsiskaitymo už paslaugas būdai:

 • grynaisiais pinigais; 
 • banko kortele;
 • sveikatos draudimu;
 • išsimokėtinai;

SUSISIEKITE

Edita Mandravickiene
Edita Mandravickiene
2024-06-25
Pasinaudojau šios klinikos teikiamomis paslaugomis ir esu labai patenkinta . Išskirtinai noriu padėkoti gydytojai Modestai už profesionaliai atliktą darbą! Pradedant nuo bendravimo su klientais ir užbaigiant galutiniu rezultatu- tobulai!!! Jei ateityje atsiras poreikis , tikrai kreipsiuosi į ją!!!! Sakau DIDELĮ AČIŪ!!!
E.E
E.E
2024-06-19
They was so polite and good quality 👌🏼
Tropix Hopix
Tropix Hopix
2024-05-16
Lankausi sioje klinikoje apie 5 metus. Pries 5 metus sudetos plombos dar nekeistos. Atlieku tik burnos higiena karta per metus. Sakyciau, labai kokybiskos paslaugos. Gydytojai, administratoriai labai malonus. Aciu.
Inga Sukiasian
Inga Sukiasian
2024-05-05
Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą kliniką. Labai profesionalus ir mandagus personalas. Ačiū gyd. Roberta ir padėjėją už 5 žvaigždučių servisą. Mano visa šeima lankysis tik pas jūs! dar kartą ačiū 🤎
Loreta B
Loreta B
2024-03-19
Labai profesionali burnos higieniste Justina. Ne tik puikiai atliko dantu higiena, bet ir dave patarimu del prieziuros bei priemoniu.
Egle Kareivaite
Egle Kareivaite
2024-02-23
I have one word to summarise my experience here - QUALITY. Dentist Kamile is so knowledgeable, she has done an extraordinary job, best dental hygiene I have ever gotten, dispensed lots of proper advice. She is so caring! If you ever left dentist dissatisfied, try City Dent. Really.
ahmed abdalmagid
ahmed abdalmagid
2024-01-22
Great clinic 😊
Consent Preferences