facebook

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (odontologijos klinikos City-Dent) vidaus tvarkos taisyklės

1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka:
1. Pacientai kreipiasi į įmonę ( odontologijos kliniką City – Dent) savo laisvu apsisprendimu.
2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis.
3. Pacientai registruojami telefonu iš anksto arba atvykę į įmonę.
4. Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (ligos istorija).

2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka:

1. Būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis įmonėje teikiama nemokamai:
• kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;
• pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;
• pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;
• pagalba klinikinės mirties atveju.
2. Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.

3. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje
1. pasirinkti odontologą ar burnos priežiūros specialistą;
2. sutikti arba atsisakyti siūlomų gydymo, protezavimo ar diagnostikos metodų;
3. gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę. Jeigu odontologinė priežiūra (pagalba) yra teikiama asmenims iki 16metų, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams. Vaiką iki 16 metų į kliniką turi lydėti suaugęs, teisiškai už jį atsakingas asmuo (vienas iš tėvų, globėjų ar jų įgaliotas asmuo).;
4. gauti išsamią informaciją apie tai, ar klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu;
5.  apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus Klinikos arba jos padalinio vadovui, Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, jeigu Klinikos darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas;
6. gauti žalos, padarytos jo sveikatai, dėl Klinikos ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
7. Pacientai privalo:
8. rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra;
9. vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus;
10. informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, Veneros ligas);
11. laikytis Klinikos vidaus taisyklių;
12. atlyginti Klinikai padarytą žalą LR įstatymų nustatyta tvarka;
13. jeigu pacientai Klinikoje buvo suprotezuoti dantų, burnos ir/ar veido žandikaulių protezais arba jiems buvo suteikta kita odontologinė pagalba, jie privalo ne rečiau kaip kas pusę metų atvykti į Kliniką savo dantų, burnos, veido žandikaulių ir/ar dantų protezų būklės apžiūrai.

4. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
1. Jeigu paciento tolesnis buvimas odontologijos klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas, pacientas siunčiamas į sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant į sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą.

5. Ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimo tvarka
1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti ir pateikti įmonės vadovui, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokyklos vieta). Nepasirašyti ir šių duomenų neturintys pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
2. Įmonės vadovas atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per penkias darbo dienas. Jeigu įmonė nepajėgi išspręsti pasiūlymuose ar skunduose iškeltų klausimų, įmonės vadovas per penkias darbo dienas išsiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir, asmeniškai juos priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
3. Įmonės vadovas paciento skundą išnagrinėti privalo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
4. Įmonės vadovas, nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymas privalo:
1. išnagrinėti skundų, pareiškimų, pasiūlymų esmę, prireikus reikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių objektyviai išspręsti klausimus;
2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokius priėmė sprendimus atsižvelgus į jų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, o jeigu pareiškimas, skundas, pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, pašalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
5. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms ir teismui

6. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
2. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija (ligos istorija) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net kelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
3. Pacientas turi teisę paprašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos (ligos istorijos) ir/ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje) reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir/ar pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai apie paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

7. Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka
1. Pacientų dokumentų būtinumas. Įmonės gydytojai ir jų asistentai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų asmens sveikatos istorijas (ligos istorijas) ir jas saugo LR įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:
a. nepilnamečio paciento tėvai ir globėjai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento dokumentais. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
b. reikalavimai informacijos konfidencialumui netaikomi:
i. kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;
ii. jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
3. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami pacientui jam paprašius. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtinais atvejais.
8. Įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas
1. Įmonės darbo laikas: kiekvieną mėnesio dieną nuo 08:00 iki 20:00 val., įskaitant šeštadienius (su atskiru administracijos sprendimu). Klinika paslaugų neteikia sekmadienius bei valstybinių švenčių dienomis.

9. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.
3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

10. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.
1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
2. Vertingi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.